Items where Division is "Fakultas Bahasa, Seni dan Budaya (FBSB) > Pendidikan Bahasa Daerah" and Year is 2014

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | H | I | J | K | L | M | N | P | R | S | T | U | V | W | Y
Number of items: 165.

A

Afifah, Anis (2014) REFERENSI EKSOFORA WONTEN ING CERBUNG KALAWARTI PANJEBAR SEMANGAT WEDALAN 15 SEPTEMBER 2012 – 29 JUNI 2013. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Agniyawati, Agniyawati (2014) PENINGKATAN KETERAMPILAN MENULIS AKSARA JAWA SD N NGETAL KELAS V DENGAN MENGGUNAKAN METODE TIPE TEAMS GAMES TOURNAMENS (TGT). S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Ahmad, Fandi (2014) ALIH KODE SAHA CAMPUR KODE WONTEN ING TEMBANG HIP-HOP JAWI ANGGITANIPUN JOGJA HIP-HOP FOUNDATION. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Aisyah, Baiq Nur (2014) PENGGUNAAN MEDIA KARIKATUR UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENULIS KARANGAN ARGUMENTASI BERBAHASA JAWA KELAS XB SMA NEGERI 2 PURBALINGGA. S1 thesis, FBS UNY.

Aisyah, Baiq Nur (2014) PENGGUNAAN MEDIA KARIKATUR UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENULIS KARANGAN ARGUMENTASI BERBAHASA JAWA KELAS XB SMA NEGERI 2 PURBALINGGA. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Al Ma Arif, Muhamad (2014) REGISTER RINGGIT TIYANG SRIWEDARI LAMPAHAN ‘ANOMAN OBONG’. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Ambarini, Dini (2014) PANGANGGENING MAKSIM KECOCOKAN WONTEN NOVEL LINTANG ANGGITANIPUN ARDINI PANGASTUTI. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Ambarwati, Rani (2014) UPACARA NYADRAN PETILASAN KI GONOTIRTO ING DESA HARGOTIRTO, KOKAP, KULON PROGO. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Amenity, Ryco Vendy (2014) STRUKTURALISME GENETIK NOVEL JEMINI ANGGITANIPUN SUPARTO BRATA. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Amiati (2014) UPACARA TRADISI MALEM JEMUAH KLIWON ING MAKAM SYEKH MAHDUM CAHYANA ING DESA GRANTUNG, KECAMATAN KARANGMONCOL, KABUPATEN PURBALINGGA. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Andari, Nofi (2014) SAPA ARUH BASA JAWI WONTEN ING RUBRIK CERKAK KALAWARTI DJAKA LODANG WEDALAN WULAN SEPTEMBER – DESEMBER TAUN 2013. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Anggawati, Chriesna Yuli (2014) PENGGUNAAN DIALEK SURABAYA DALAM NOVEL EMPRIT ABUNTUT BEDHUG KARYA SUPARTO BRATA. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Anggraeni, Dhian Puspita (2014) KONFLIK SOSIAL WONTEN ING NOVEL CLEMANG-CLEMONG ANGGITANIPUN SUPARTO BRATA (KANTHI PENDEKATAN SOSIOLOGI SASTRA). S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Anggraeni, Lira Sinta Diah (2014) PARAGA IRA RIANTI WONTEN ING CERBUNG TRESNA NGUMBARA ANGGITANIPUN ITHENG SULISTYAWATI (Kajian Psikologi Sastra). S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Anisa, Lisa Dewi Nurul (2014) KESENIAN BADUI WONTEN ING DHUSUN KLAWISAN, DESA MARGOAGUNG, KECAMATAN SEYEGAN, KABUPATEN SLEMAN. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Anisya, Mita Nur (2014) KEBERMAKNAAN KONSTRUK SINTAKTIK DENING LARE TUNAGRAHITA SEDANG UMUR 17 TAHUN SLB-C, C1 YPAALB PRAMBANAN KLATEN. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Ardany, Aditya Rian Atma (2014) ANALISIS SEMIOTIK CAKEPAN SEKAR CAMPURSARI ANGGITANIPUN DIDI KEMPOT ALBUM MUNAJAT TRESNA. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Arifah, Tutik Nur (2014) KECERDASAN EMOSI TOKOH UTAMA DALAM NOVEL KEMBANG KANṬIL KARYA SENGGONO. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Asih, Estri Wiji (2014) LELAKONING PARAGATAMA INGKANG NYALAWADI WONTEN ING NOVEL KADURAKAN ING KIDUL DRINGU ANGGITANIPUN SUPARTO BRATA (kanthi Pendekatan Sosiologi Sastra). S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Asluki, Waliy (2014) SIKAP HIDUP PRIYAYI WONTEN ING NOVEL KIRTI NJUNJUNG DRAJAT ANGGITANIPUN R. TG. JASAWIDAGDA MINANGKA KAJIAN STRUKTURAL SEMIOTIK. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Asmoko, Yulian Widi (2014) PEMBENTUKAN VERBA TURUNAN BAHASA JAWA DENGAN BAHASA INDONESIA BERDASARKAN KAMUS (ANALISIS KONTRASTIF). S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Asmuni, Feby Sonita Umaya (2014) UPACARA TRADHISI LABUHAN AGENG ING SEGANTEN SEMBUKAN, DESA PARANGGUPITO, KECAMATAN PARANGGUPITO, KABUPATEN WONOGIRI. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Astuti, Dhyan Widhy (2014) UPACARA TRADHISI KIRAB BRATA METRI BUMI WONTEN ING DHUSUN KALIURANG, DESA HARGOBINANGUN, KECAMATAN PAKEM, KABUPATEN SLEMAN. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Ayustin, Ayustin (2014) KAJIAN FILOLOGI WONTÊN SÊRAT NGÈLMU DÅYÅPRABÅWÅ. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Azijah, Inga Natul (2014) MARUKU MINANGKA ASIL KREASI PANGANGGIT ADHEDHASAR PATRON (Sosiologi Panganggit). S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

B

Baktiar, Rendy Ari (2014) BASA KASAR WONTEN ING PENTAS LASKAR DAGELAN. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

C

Cahyaningrum, Rina (2014) KOHESI LEKSIKAL KOLOKASI WONTEN ING RUBRIK CERITA CEKAK KALAWARTI DJAKA LODANG EDISI 03-22 TAUN XLIII (15 JUNI 2013 - 26 OKTOBER 2013). S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Cahyono, Ady (2014) PIWULANG BUDI PEKERTI ING KEMPALAN CARIYOS TJAMPOER BAWOER DENING DARMAWIYATA. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

D

Darojat, Khoiru (2014) KAJIAN MORFOLOGIS DALAM WACANA HIḌIMBAHIḌIMBÎ. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Devi, Andri Krisma (2014) RITUAL ING SALEBETING TARI ANGGUK DHUSUN KEMIRI DESA PURWOBINANGUN KECAMATAN PAKEM KABUPATEN SLEMAN. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Diarthaningtyas, Hervinne (2014) UPACARA PAWIWAHAN ADAT JAWI WONTEN ING SERAT CENTHINI. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

E

Elatifah, Anisa (2014) RELIGIUSITAS ISLAM ING CAKEPAN SEKAR BUGIE ALBUM KELAYUNG-LAYUNG. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Ernawa, Nurin Ranu (2014) LATAR SOSIAL BUDAYA WONTEN CERBUNG JANGGRUNG ANGGITANIPUN SRI SUGIYANTO SATUNGGALING KAJIAN SOSIOLOGI SASTRA. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Erwianisya, Prima (2014) PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN BERBASIS APLIKASI ADOBE FLASH CS5 PROFESSIONAL PADA MATERI MENYIMAK LEGENDA RAWA PENING UNTUK SISWA KELAS VIII SEKOLAH MENENGAH PERTAMA. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

F

Fadhillah, Lusia Nuraini (2014) PEMAKAIAN TINGKAT TUTUR BAHASA JAWA DI TK RA ISLAMIYAH PAKUNCEN KABUPATEN PURBALINGGA. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Fajriatun, Dwi Prastanti (2014) KAJIAN INFERENSI WACANA KARTUN EDITORIAL WONTEN ING KALAWARTI DJAKA LODANG WEDALAN MEI-DESEMBER 2013. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Fatmawati, Andriyana (2014) KAJIAN FILOLOGI SÅHÅ KONSEP MANUNGGALING KAWULÅ GUSTI SÊRAT SULUK MAKNÅRÅSÅ. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Fitriyani, Dwi Kusuma (2014) STRUKTURALISME ING SALEBETIPUN CARIYOS RAKYAT PANJI JAYENG TILAM ANGGITANIPUN IGNATIA SRI SUMIRAH. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

H

Halimah, Umatul (2014) ANALISIS KESANTUNAN IMPERATIF BAHASA JAWA DALAM CERBUNG MAJALAH JAKA LODHANG EDISI TAHUN 2011. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Hanifah, Ria Nur (2014) KAJIAN FILOLOGI SÅHÅ ANALISIS KAWRUH ANGGAYUH RAOSING GÊSANG INGKANG SAJATOS WONTÊN SÊRAT WÉDYÅ PRASTÅWÅ. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Hapsari, Erlinda (2014) TETANDHINGAN FAKTA CERITA ANTAWISIPUN DONGENG DEWI MENUR SETA ANGGITANIPUN MAS HARDJAWIRAGA SAHA DONGENG KEONG EMAS ANGGITANIPUN TIRA IKRANEGARA. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Hartanti, Anastasia Septianggi Sri (2014) PROSES LINGUISTIK SAHA MAKNA NAMA TATA UPACARA SAHA TATA CARA UPACARA PENGANTEN GAGRAG NGAYOGYAKARTA WONTEN ING BUKU ”TATA CARA PAES LAN PRANATACARA GAGRAG NGAYOGYAKARTA” ANGGITANIPUN DWI SUNAR PRASETYONO. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Hartanto, Doni Dwi (2014) UNDHA USUK BASA JAWI WONTEN ING SERAT PEDHALANGAN LAMPAHAN KRESNA DUTA. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Hasanah, Nur Astuti (2014) LATAR BUDAYA JAWA DALAM NOVEL SINTRU OH SINTRU KARYA SURYADI W.S (Sebuah Kajian Sosiologi Sastra). S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Hidayah, Rizka Astri (2014) DERDAHING BATOS PARAGATAMA WONTEN ING NOVEL “RANGSANG TUBAN” ANGGITANIPUN PADMASUSASTRA. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Hidayati, Rini Rahayu Nur (2014) ANALISIS KESALAHAN PELAFALAN FONEM BAHASA JAWA PADA LANSIA DI PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA YOGYAKARTA UNIT ‘ABIYOSO’. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Hidayatunnikmah, Laeli Nur (2014) KONFLIK PSIKIS PARAGA WIRADI WONTEN ING TRILOGI NOVEL KELANGAN SATANG ANGGITANIPUN SUPARTO BRATA (TINJAUAN PSIKOLOGI SASTRA). S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Hikmah, Dian Nurul (2014) PROSESI DAN MAKNA SIMBOLIS TOPENG DAN SESAJI DALAM KESENIAN CEPETAN DI DUSUN CONDONG DESA CONDONG CAMPUR KECAMATAN SRUWENG KABUPATEN KEBUMEN. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

I

Indarwati, Heny Kusuma (2014) BASA KIAS ING CAKEPAN TEMBANG CAMPURSARI ANGGITANIPUN MANTHOUS. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Indriarwati, Zamsi (2014) TEMBUNG KAHANAN POLIMORFEMIS WONTEN ING NOVEL KRIKIL-KRIKIL PASISIR ANGGITANIPUN TAMSIR AS. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Insani, Nur Hanifah (2014) KAMUS ELEKTRONIK BASA JAWI KANGGE SISWA SMP MINANGKA SUMBER ALTERNATIF PASINAON BASA JAWI. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Irfiani, Anatika Vivin (2014) MAKSIM KEMURAHAN WONTEN ING CRITA SAMBUNG SALEBETING KALAWARTI DJAKA LODANG EDISI JANUARI-AGUSTUS 2013. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

J

Jatiningrum, Hanis Nur (2014) ASPEK PENOKOHAN DALAM CERBUNG NJAREMING PANGIGIT-IGIT KARYA SUROSO, Bc. Hk ( Kajian Psikologi Sastra ). S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

K

Khalwani, Akhmad (2014) KALIMAT BAHASA JAWA DALAM PEMBACAAN KITAB SAFINATUN NAJA DENGAN METODE UTAWI IKI IKU. S1 thesis, FBS UNY.

Khalwani, Akhmad (2014) KALIMAT BAHASA JAWA DALAM PEMBACAAN KITAB SAFINATUN NAJA DENGAN METODE UTAWI IKI IKU. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Kristanti, Aulia (2014) KONFLIK PSIKIS PARAGA UTAMA WONTEN ING NOVEL NALIKA PRAU GONJING ANGGITANIPUN ARDINI PANGASTUTI. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Kufla, Ayu Christmas Menakotta (2014) UNDHA-USUK BASA JAWI ABDI DALEM WONTEN ING TEPAS PARIWISATA KRATON NGAYOGYAKARTA HADININGRAT. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Kumaratih, Minarti (2014) PENGGUNAAN DIALEK JAWA TIMUR DALAM WACANA “RUJAK CINGUR” MAJALAH PANJEBAR SEMANGAT. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Kurniawati, Dita (2014) CITRA SAHA KETIDAKADILAN GENDER TUMRAP WANODYA ING NOVEL PISUNGSUNG KANG WINGIT ANGGITANIPUN ATAS S. DANUSUBROTO. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Kusumaningrum, Kinanti (2014) PIWULANG MORAL DONGENG SATO KEWAN EDISI REVISI 2010 ANGGITANIPUN IRWAN SUDJONO. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

L

Lestari, Dwi (2014) SINESTESIA BASA JAWI ING CERBUNG KALAWARTI DJAKA LODHANG WARSA 2012. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Lestari, Sukranis Muji (2014) PENINGKATAN KETERAMPILAN BERBICARA BAHASA JAWA RAGAM KRAMA DENGAN MEDIA PERMAINAN SCRABBLE PADA SISWA KELAS V SD NEGERI GRABAG PURWOREJO (Penelitian Tindakan Kelas). S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Lestari, Wiji Budi (2014) KRITIK SASTRA FEMINIS IDIOLOGIS WONTEN ING NOVEL JEMINI ANGGITANIPUN SUPARTA BRATA. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Listiani (2014) KAJIAN HERMENEUTIK SISTEM IDE SAHA SISTEM SOSIAL WONTEN ING ISTILAH-ISTILAH KULTUR JAWA NOVEL PENGAKUAN PARIYEM ANGGITANIPUN LINUS SURYADI AG. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Listianingsih, Harfita Wahyu (2014) PEMAKAIAN RAGAM BAHASA JAWA GURU SMP NEGERI I GODEAN SLEMAN YOGYAKARTA DI LINGKUNGAN SEKOLAH. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Listyaningrum, Dwi Ratna (2014) TEMBUNG KAHANAN ANDHAHAN ING CARIYOS RAKYAT ALASKATO LAN JALUKURA ANGGITANIPUN AL ARIS PURNOMO. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

M

Mahmudah, Miftah Musyiroh (2014) KALEPATAN PELAFALAN FONEM BASA JAWI BAKU DENING MAHASISWA PRODI PENDHIDHIKAN BASA JAWI ANGKATAN 2010 FAKULTAS BAHASA DAN SENI UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA SAKING PURBALINGGA. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Malasari, Isnanita Nur (2014) REGISTER DALAM UPACARA PANGRUKTI LAYON DI DESA TIRTOMARTANI KALASAN SLEMAN YOGYAKARTA. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Manggarmoyo, Tulus (2014) REPETISI ANAFORA WONTEN ING KEMPALAN GEGURITAN BOJONEGORO ING GURIT ANGGITANIPUN PAMARSUDI SASTRA JAWI BOJONEGORO (PSJB). S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Marganingsih (2014) TRAGEDI TOKOH UTAMA DALAM NOVEL KUNARPA TAN BISA KANDHA KARYA SUPARTO BRATA (KAJIAN SOSIOLOGI SASTRA). S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Marlina, Siti (2014) KESINONIMAN NOMINA KONKRET BAHASA JAWA DALAM KAMUS BAOE SASTRA DJAWA KARYA W.J.S POERWADARMINTA. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Maryatmi, Andrerini (2014) KAJIAN KEARIFAN LOKAL PENGOBATAN TRADHISIONAL PÊTÊK KANGGE GERAH FISIK LAN NONFISIK ING DHUSUN NGEMPLAK, DESA PLOSOGEDE, KECAMATAN NGLUWAR, KABUPATEN MAGELANG. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Meilantika, Rinda Putri (2014) STRUKTUR MELODIK TUTURAN PARAGA GAMBIR SALABETING REKAMAN CERKAK “SETENGAH ATI SETENGAH MATI”. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Minanda, Monica Valent (2014) UPACARA BANCAKAN WETON WONTEN ING TRIRENGGO BANTUL. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Mulyono, Sigit (2014) PURWAKANTHI ING SALEBETING TEKS SEKAR SLAWATAN JAWI LARAS MADYA ING TLATAH KRADENAN KALIKUNING, BATURONO, SALAM, MAGELANG, JAWA TENGAH. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Munawaroh (2014) INTERTEKSTUAL CERITA PANDJI GANDROENG ANGRÈNI DENGAN ROMAN TJANDRA KIRANA. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Mustikasari, Wening Tyas (2014) UNSUR MISTIK MAGIS ING NOVEL DHAYOH BENGI SANGU MAESAN ANGGITANIPUN ESMIET. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Musyarofah, Yen Hestu (2014) DAMEL MEDIA PAMULANGAN TEMBANG MACAPAT KANTHI BASIS WEB NGGINAKAKEN MOODLE TUMRAP SISWA SMP. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Mutiarasari, Aulia (2014) REGISTER DUNIA GAIB DALAM KUMPULAN RUBRIK JAGADING LELEMBUT MAJALAH DJAKA LODANG PERIODE APRIL SAMPAI JULI TAHUN 2011. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Mutiarasari, Aulia (2014) REGISTERDUNIA GAIB DALAM KUMPULAN RUBRIK JAGADING LELEMBUT MAJALAH DJAKA LODANG PERIODE APRIL SAMPAI JULI TAHUN 2011. S1 thesis, FBS UNY.

N

Nawangsari, Fika (2014) PARIKAN DALAM SITUS MICROBLOGGING TWITTER SEBAGAI CERMINAN KONDISI SOSIAL MASYARAKAT. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Nikmah, Wahyu Maghfirotun (2014) DAMEL MEDIA PEMBELAJARAN TETANEN MIGUNAKAKEN APLIKASI ADOBE FLASH CS6 PROFESSIONAL KANGGE SISWA SMP KELAS VIII. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Nilasari, Betika Windi (2014) TINGKAT KESOPANAN WONTEN ACARA LANGENSWARA JOGJA TV. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Ninggar, Ginanjar Masaji Lasta (2014) NILAI – NILAI BUDI PEKERTI DALAM LAKON PEWAYANGAN KRESNA DUTA PADA SERAT BARATAYUDA. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Ningrum, Dwi Retna (2014) MEDIA PIWULANGAN NYEMAK GEGURITAN KANTHI PROGRAM ADOBE FLASH CS5 KANGGE SISWA SMP KELAS VII. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Novianto, Muhammad Fuad (2014) DAMEL BUKU KANTHI IRAH-IRAHAN SINAU MAOS SAHA NYERAT AKSARA JAWA “CARAKA” KANGGE SISWA SMP. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Nugraeni, Desiana (2014) CERITA RAKYAT MAKAM KYAI RADEN SANTRI (PANGERAN SINGASARI) DESA GUNUNGPRING KECAMATAN MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Nugraha, Setya Adi (2014) KAJIAN FILOLOGI DAN NILAI-NILAI PENDIDIKAN MORAL DALAM SERAT AMBEK SANGA. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Nugraheny, Hafnita (2014) KAJIAN STRUKTURALISME OBJEKTIF PADA NOVEL TRETES TINTRIM KARYA SUPARTO BRATA. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Nugroho, Fembri Bima (2014) HUMOR ING DEPOT SENI KIRUN. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Nugroho, Singgih Adi (2014) UPACARA NGRUWAT GIMBAL DI DESA DIENG KULON KECAMATAN BATUR KABUPATEN BANJARNEGARA JAWA TENGAH. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Nurochman, Romadhona Wahyu (2014) ISOGLOS LEKSIKAL TEMBUNG SESULIH WONTEN ING KECAMATAN BANJARNEGARA (Minangka Studi Geografi Dialek). S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

P

Pamungkas, Naris Wari Ratih (2014) KAJIAN FILOLOGI DAN PERBANDINGAN ETIKET JAWA -BELANDA DALAM SȆRAT SOEBASITA. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Perwitasari, Rista Sapta (2014) KAPRIBADEN PARAGA WANODYA WONTEN ING CERITA SAMBUNG LINTANG-LINTANG DADI SEKSI ANGGITANIPUN SAWITRI INGKANG KAPACAK ING KALAWARTI DJAKA LODANG WEDALAN 18 MEI 2013 – 31 AGUSTUS 2013. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Prabhakti, Aditya (2014) UPAYA PENINGKATAN KEMAMPUAN MENULIS KALIMAT BERAKSARA JAWA DENGAN METODE PEMBELAJARAN TEAMS GAMES TOURNAMENT (TGT) PADA SISWA KELAS VII-A DI SMP NEGERI 1 SIGALUH KABUPATEN BANJARNEGARA. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Prameswari, Diah Ayu (2014) ALIH KODE SAHA CAMPUR KODE INGKANG DIPUNGINAKAKEN WONTEN FILM JAGAD X CODE. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Prasetyaningrum, Kurnia Vina (2014) NOMINA TURUNAN BAHASA JAWA DALAM NOVEL JARING KALAMANGGA KARYA SUPARTO BRATA TAHUN 2007. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Prastawa, Widha (2014) PESAN MORAL WONTEN ING LAGU KASIMEX HOUSEBAND. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Prastyatama, Rizqi Prima Jalu (2014) PANGANGGENING DWIBASA DENING SISWA PAUD KB AL AZHAR DESA BINORONG KECAMATAN BAWANG KABUPATEN BANJARNEGARA. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Pratomo, Gunadi (2014) TEORI FUNGSI, LINGKUNGAN TINDAKAN, CARA NEPANGAKEN PARAGA, SAHA SKEMA STRUKTUR DENING VLADIMIR PROPP ING DONGENG AJISAKA SAHA KI AGENG SELA. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Priatmoko, Agung (2014) PENGEMBANGAN ENSIKLOPEDI TOKOH PEWAYANGAN MAHABARATA DENGAN DUA BAHASA MENGGUNAKAN ADOBE FLASH CS4. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Purnamasari, Herlyn Yunita (2014) BEDANIPUN ASILING PASINAON NGGINAKAKEN MODEL PASINAON MAKE A MATCH KALIYAN MODEL PASINAON EXAMPLE NON EXAMPLE WONTEN KATRAMPILAN NYERAT UKARA MAWI AKSARA JAWA TUMRAP SISWA KELAS VII SMP N 1 KLATEN. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Puspitasari, Eka Rini (2014) KAJIAN BENTUK DAN MAKNA SIMBOLIS KESENIAN LENGGER TOPENG DI DUSUN KRANDEGAN DESA SUKOMAKMUR KECAMATAN KAJORAN KABUPATEN MAGELANG. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Puspitasari, Nofita Anggraeni (2014) TEMBUNG SESULIH PANUDUH WONTEN ING NOVEL JEMINI ANGGITANIPUN SUPARTO BRATA. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Putranto, Panggah Adi (2014) FOLKLOR RITUAL TRADISI NYEKAR PUNDHEN NYAI RANTAMSARI DUSUN KWADUNGAN DESA WONOTIRTO KECAMATAN BULU KABUPATEN TEMANGGUNG. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Putri, Ana Risqiana (2014) TEKNIK SPIDER MAP MINANGKA SARANA NGINDHAKAKEN KETRAMPILAN NYERAT PAWARTA BASA JAWI KELAS X SMA 2 BREBES. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Putri, Yuka Wirasa (2014) INTERFERENSI LEKSIKAL BAHASA INDONESIA DALAM BAHASA JAWA PADA KARANGAN NARASI SISWA KELAS VII SMP NEGERI I BUKATEJA DI KABUPATEN PURBALINGGA. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

R

Rachmansyah, Farid (2014) PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN BERBICARA RAGAM KRAMA MENGGUNAKAN BLOG INTERNET PADA SISWA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Rahmani, Naila Fauzia (2014) PENGEMBANGAN MEDIA INTERAKTIF POWERPOINT PEMBELAJARAN WAYANG UNTUK SISWA SMP KELAS VIII D.I YOGYAKARTA. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Ratri, Dyah Arum (2014) WUJUD, MOTIF SAHA CARA MUNGKASI TEMA SEKSUAL ING SALEBETING CERKAK DJAKA LODANG TAUN 1993 – 1994. Dening Dyah Arum Ratri NIM 10205244031 SARINING PANALITEN. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Retnawati, Vina (2014) FRASE ENDOSENTRIK BAHASA JAWA DALAM NOVEL DURAKA KARYA ANY ASMARA. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Retnoningsih, Dinka (2014) KAJIAN FOLKLOR RANGKAIAN UPACARA ADAT KEHAMILAN SAMPAI DENGAN KELAHIRAN BAYI DI DESA BORONGAN KECAMATAN POLANHARJO KABUPATEN KLATEN. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Retnosari, Wahyu (2014) TEMBUNG GARBA WONTEN ING RUBRIK MACAPAT KALAWARTI DJAKA LODANG WEDALAN WULAN JANUARI-JUNI 2013. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Riandita (2014) NILAI PENDIDIKAN MORAL DALAM “BANDHA WARISAN” ANTOLOGI DONGENG JAWA. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Rismawati, Iqlima Septy (2014) DAMEL MEDIA PASINAON INTERAKTIF NYEMAK LEGENDA RAKYAT JAWI KANTHI APLIKASI ADOBE FLASH CS 5 PROFESSIONAL TUMRAP SISWA SMA KELAS X. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Rochim, Nur (2014) MEDIA ADOBE FLASH CS 4 KANGGE NAMBAH KAWEGIGAN NYEKAR MACAPAT MEGATRUH SISWA KELAS VII-C SMP N 3 MAGELANG. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Rochmawati, Ummi (2014) TRADHISI BUKA LUWUR 1 SURA WONTEN ING MAKAM SUNAN KUDUS KABUPATEN KUDUS. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Rohmah, Anisa Rizky Nur (2014) TEMBUNG WACAKA WONTEN ING CERKAK INGKANG KAPACAK ING RUBRIK MEKAR SARI ARIWARTI KEDAULATAN RAKYAT 2013. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Rucitra, Dayinta Natya (2014) KAJIAN FILOLOGI SÊRAT NGÈLMI PANGASIHAN. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

S

Sakti, Ikhtiara Hening (2014) KETERBACAAN WACANA BUKU TEKS PIWULANG BASA KELAS VII SEKOLAH MENENGAH PERTAMA. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Sari, Kania (2014) KRITIK SOSIAL DALAM “PUISI JAWA MODERN PERIODE 1945-1966” (KAJIAN SOSIOLOGI SASTRA). S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Seftiawan, Henri (2014) KONFLIK SOSIAL DALAM ANTOLOGI CERKAK AJUR KARYA AKHIR LUSO NO (SUATU KAJIAN SOSIOLOGI SASTRA). S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Septiyani, Viandika Indah (2014) REFERENSI SAHA FUNGSINIPUN PISUHAN BASA JAWI WONTEN ING SALEBETING KALAWARTI DJAKA LODHANG EDISI JANUARI DUMUGI DESEMBER 2013. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Septyanti, Surya Ayu (2014) HUMOR DIALEK JAWA TIMURAN SALEBETING KEMPALAN VIDEO YOUTUBE ANGGITANIPUN BAYU SKAK. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Setiawan, Wibowo Hadi (2014) TEMBUNG PANGUWUH BAHASA JAWA PADA RUBRIK PENGALAMANKU DI MAJALAH DJAKA LODANG TAHUN 2012. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Setiono, Baktya Tri (2014) KAJIAN FILOLOGI SÅHÅ PIWULANG MORAL WONTÊN ING SÊRAT GÊMBRING BARING. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Setiyono, Heri (2014) KAWRUH KAUTAMEN ING SALEBETING SENI SANDHUL SEKAR KALI SUCI DESA SUCEN KECAMATAN GEMAWANG. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Setyawan, Novanto (2014) JAMASAN PUSAKA WONTEN ING PENGETAN 1 SURA ING DHUSUN KECEME, DESA GERBOSARI, KECAMATAN SAMIGALUH, KABUPATEN KULON PROGO. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Setyawan, Rudi Eko (2014) UPACARA MALEM REBO PON WONTEN ING MAKAM RANGGAWARSITA DESA PALAR, KECAMATAN TRUCUK, KABUPATEN KLTEN. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Setyawati, Desi Tri (2014) KONFLIK SOSIAL DALAM NOVEL SIRAH KARYA A.Y SUHARYONO (SEBUAH PENDEKATAN SOSIOLOGI SASTRA). S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Sholekah, Ardiany Fitri (2014) KAJIAN TINDAK TUTUR WACANA KAOS CAK CUK SURABAYA. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Siroma, Hani Anas (2014) SINESTESIA BASA JAWI WONTEN ING NOVEL CINTRONG PAJU-PAT ANGGITANIPUN SUPARTO BRATA. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Sudarminto, Sinta Yuni (2014) HUMOR WONTEN ING DHAGELAN MATARAM BASIYO CS. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Sudiyanto, Endika Pranatasari (2014) SIKAP HIDUP TIYANG JAWI WONTEN ING SANGANG DONGENG SAKING KEMPALAN DONGENG SEGA RAMES ANGGITANIPUN SUWARDI ENDRASWARA. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Sumaryoto (2014) ANALISIS SEMANTIK NAMA SUKET WONTEN ING DESA GROGOL PALIYAN GUNUNGKIDUL. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Suntoro, Yuli (2014) MAKNA LEKSIKAL NAMA-NAMA SESAKIT JAWI ING KABUPATEN KLATEN. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

T

Tristianto, Primastyo Faris (2014) KRITIK SOSIAL ING WAYANG KAMPUNG SEBELAH KANTHI LAMPAHAN ATAS MENGGANAS BAWAH BERINGAS (KAJIAN SOSIOLOGI SASTRA). S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

U

Ulfah, Diah Yunia (2014) TRADHISI GUSARAN ING DHUSUN CIPABEASAN DESA CILOPADANG KECAMATAN MAJENANG KABUPATEN CILACAP. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Utami, Yuni Her (2014) NILAI MORAL YANG TERKANDUNG DALAM CAKEPAN GENDING-GENDING IRINGAN UPACARA PENGANTIN ADAT JAWA. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

V

Veriana, Okta (2014) TEMBUNG CAMBORAN WETAH WONTEN ING NOVEL KADURAKAN ING KIDUL DRINGU ANGGITANIPUN SUPARTO BRATA. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Verrysaputro, Exwan Andriyan (2014) MEDIA PASINAON NYEMAK CARIYOS WAYANG KANTHI PROGRAM MACROMEDIA FLASH PROFESSIONAL 8 KANGGE SISWA SMP KELAS VIII. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

W

Wahyuni, Dani Ari (2014) VALENSI TEMBUNG KRIYA WONTEN ING NOVEL LINTANG ANGGITANIPUN ARDINI PANGASTUTI B. N. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Wakhyuni, Dwi (2014) PIWULANG MORAL ING LAMPAHAN RINGGIT “LAMPAHAN BRATAYUDA-III RANJAPAN PEJAHIPUN ANGKAWIJAYA ANGGITANIPUN KAMAJAYA SAHA U. J. KATIJO WP.”. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Wardani, Flourida Riyanti (2014) PENYIMPANGAN PRINSIP KERJASAMA WONTEN ING PAGELARAN DRAMA SANGGAR SASTRA JAWA “BAJANG KALADETE” MAHASISWA JURUSAN PBD FBS UNY TAUN 2010. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Wibowo, Nur Afif (2014) RITUAL JAMASAN WONTEN ING PAGUYUBAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA SASTRA JENDRA HAYUNINGRAT PANGRUWATING DIYU. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Wicaksana, Andhika (2014) TRADHISI ZIARAH ING PETILASAN-PETILASAN WONTEN ING GUNUNG SRANDIL DESA GLEMPANG PASIR KECAMATAN ADIPALA KABUPATEN CILACAP. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Wicaksono, Danu (2014) TEMBUNG ARAN ANDHAHAN WONTEN ING CARIYOS PARA ABDI SAMI CECATURAN ANGGITANIPUN MAS NGABEHI WASESA PANGRAWIT. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Widada, Asmara Setya (2014) DAMEL MEDIA MAOS GEGURITAN MAWI APLIKASI ADOBE FLASH CS3 PROFESSIONAL KANGGE SISWA SMP KELAS VII. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Widhiandaru, Damarikta (2014) PARIKAN DALAM LAGU-LAGU CAMPURSARI CAK DIQIN. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Widodo, Iriana Famuji (2014) MEDIA PASINAON MAOS AKSARA JAWA KANTHI APLIKASI ADOBE FLASH CS3. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Widyaningrum, Mei Indah (2014) PANGANGGENIPUN DIKSI INDRIA ING ANTOLOGI CERKAK SENTHIR ANGGITANIPUN SUWARDI ENDRASWARA. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Wijaya, Endra (2014) MAKNA SIMBOLIS MOTIF BATHIK BUSANANING PARAGA WONTEN ING PAGELARAN SENDRATARI RAMAYANA BALLET PRAMBANAN. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Wijaya, Gilang Yoga (2014) LAKON WAYANG ORANG GATHUTKACA LAHIR (KAJIAN TEMA DAN FAKTA CERITA). S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Wijayanti, Wahyu Arum (2014) KONFLIK PSIKIS WANITA JAWA ING NOVEL KENJA ING PALAGAN ANGGITANIPUN SOEDHARMO KD. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Windarto, Teguh (2014) ANALISIS MORFOSEMANTIK NAMA SEPUH WARGA DUSUN VII PURON, KELURAHAN TRIMURTI, KECAMATAN SRANDAKAN, KABUPATEN BANTUL. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Wismaningsih, Agustina Ayu (2014) MAKNA KONOTATIF WONTEN ING CERKAK KALAWARTI PANJEBAR SEMANGAT WEDALAN 2013. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Wulandari, Fitria (2014) ANALISIS WATAK PARAGATAMA WONTEN ING NOVEL LINTANG PANJER RINA ANGGITANIPUN DANIEL TITO (KAJIAN PSIKOLOGI SASTRA) Dening Fitria Wulandari. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Wulandari, Mirtha (2014) PRINSIP KESOPANAN BERBAHASA DALAM KETHOPRAK LAKON “RORO KEMBANG SORE” KARYA SISWO BUDOYO (KAJIAN PRAGMATIK). S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Wulandari, Tuti (2014) MORFOLOGI TEMBUNG-TEMBUNG BASA JAWI KINA ING NOVEL KIRTI NJUNJUNG DRAJAT ANGGITANIPUN R. TG. JASAWIDAGDA. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Y

Yulaicha, Maya (2014) DAMEL MEDIA PASINAON UNGGAH-UNGGUH BASA JAWI BERBASIS WEB KANGGE SISWA KELAS XII SLTA. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Yulianggara, Melisa (2014) PANGANGGENING DWIBASA SALEBETING FILM TENDANGAN DARI LANGIT. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Yulianingsih, Leni Tri (2014) ANALISIS STRUKTURAL-SEMIOTIK WONTEN ING NOVEL KUMANDANGING DWIKORA ANGGITANIPUN ANY ASMARA. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Yuliarini, Budi Sih (2014) BASA PISUHAN DIALEK BANYUMAS WONTEN ING LAWAKAN CURANMOR. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Yuliyanto, Agung (2014) KAJIAN FOLKLOR ZIARAH WALI DI MAKAM SUNAN PADANGARAN DESA PASEBAN, KECAMATAN BAYAT, KABUPATEN KLATEN. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Yunarwati, Desinta Siwi (2014) INTERFERENSI MORFOLOGIS BASA INDONESIA TUMPRAP PANGANGGENIPUN BASA JAWI ING UPACARA PANGRUKTINING LAYON WONTEN KABUPATEN KLATEN. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

This list was generated on Fri Dec 8 00:32:07 2023 WIB.