ANALISIS WATAK PARAGATAMA WONTEN ING NOVEL LINTANG PANJER RINA ANGGITANIPUN DANIEL TITO (KAJIAN PSIKOLOGI SASTRA) Dening Fitria Wulandari

Wulandari, Fitria (2014) ANALISIS WATAK PARAGATAMA WONTEN ING NOVEL LINTANG PANJER RINA ANGGITANIPUN DANIEL TITO (KAJIAN PSIKOLOGI SASTRA) Dening Fitria Wulandari. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

[img]
Preview
Text
Fitria Wulandari 10205241073.pdf

Download (2MB) | Preview

Abstract

Ancasing panaliten menika ngrembag babagan perwatakan saha konflik psikis paragatama ingkang wonten ing novel Lintang Panjer Rina anggitanipun Daniel Tito. Panaliten menika ngandharaken perwatakan paragatama saha wujud konflik psikis ingkang dipunlampahi dening paragatama Harjito wonten ing novel Lintang Panjer Rina anggitanipun Daniel Tito. Panaliten menika kalebet panaliten deskriptif ingkang migunakaken pendekatan psikologi sastra. Dhata panaliten menika awujud tembung, ukara, paragraf sarta pawicantenan ingkang wonten gayutanipun kaliyan perwatakan saha konflik psikis. Sumbering dhata panaliten inggih menika novel Lintang Panjer Rina anggitanipun Daniel Tito. Dhata dipunpanggihaken mawi teknik maos saha nyathet. Caranipun nganalisis dhata inggih menika teknik deskriptif, kalampahan kanthi cara: (1) kategorisasi, (2) tabulasi, (3) menginterpretasikan data, saha (4) inferensi. Panaliten menika migunakaken validitas semantik, inggih menika kanthi njumbuhaken dhata kaliyan konteks ukaranipun. Panaliten menika migunakaken reliabilitas intrarater saha interrater. Asiling panaliten inggih menika perwatakan psikis ingkang dipungadhahi dening paragatama Harjito wonten ing novel Lintang Panjer Rina anggitanipun Daniel Tito inggih menika gengsi, jujur, gatekan, boten grusa-grusu, prigel, sabar, nekad, nriman, gampil pitados, tatag, gampil sedhih, gampil nyerah, nyimpen wadinipun piyambak, gadhah tekad ingkang kiyat, kedlereng, kaku manahipun, tegel saha wangkot. Sinaosa paragatama Harjito gadhah watak tatag, ananging amargi setunggal kalih prastawa adamel Harjito gadhah watak gampil pitados, gampil sedhih saha gampil nyerah. Konflik psikis ingkang dipunlampahi dening paragatama Harjito wonten ing novel Lintang Panjer Rina anggitanipun Daniel Tito inggih menika cuwa, isin, kaget, bingung, ajrih, kagol manahipun, ngraos dipuncidrani, sumedhot, sedhih, sumelang, kemutan marang Winarsih, getun, taksih ngraos tresna marang Winarsih saha goreh.

Item Type: Thesis (S1)
Uncontrolled Keywords: Novel Lintang Panjer Rina, Psikologi Sastra, Paragatama
Subjects: Bahasa dan Sastra > Bahasa Jawa
Divisions: Fakultas Bahasa, Seni dan Budaya (FBSB) > Pendidikan Bahasa Daerah
Depositing User: Admin Pendidikan Bahasa Jawa FBS
Date Deposited: 11 May 2015 06:36
Last Modified: 29 Jan 2019 22:05
URI: http://eprints.uny.ac.id/id/eprint/18208

Actions (login required)

View Item View Item