TEMBUNG WACAKA WONTEN ING CERKAK INGKANG KAPACAK ING RUBRIK MEKAR SARI ARIWARTI KEDAULATAN RAKYAT 2013

Rohmah, Anisa Rizky Nur (2014) TEMBUNG WACAKA WONTEN ING CERKAK INGKANG KAPACAK ING RUBRIK MEKAR SARI ARIWARTI KEDAULATAN RAKYAT 2013. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

[img]
Preview
Text
Anisa Rizky Nur Rohmah 10205241015.pdf

Download (4MB) | Preview

Abstract

Ancasing panaliten menika ngandharaken perkawis wacaka. Perkawis menika arupi jinising wacaka, padhapuking wacaka, jinising tembung lingga ingkang kadhapuk dados wacaka saha tegesing wacaka wonten ing cerkak kapacak ing rubrik Mekar Sari. Panaliten menika kalebet panaliten deskriptif. Data wonten panaliten menika tembung ingkang kalebet wacaka wonten ing cerkak ingkang kapacak ing rubrik Mekar Sari ariwarti Kedaulatan Rakyat taun 2013. Data kapanggihaken kanthi teknik maos saha nyerat ingkang salajengipun dipunlebetaken wonten ing kertu data saperlu dipunanalisis kanthi deksriptif. Caranipun ngesahaken data lumantar validitas (triangulasi teori, konteks) saha reliabilitas. Panaliten menika nedahaken bilih: 1) bawa wacaka kadhapuk saking tembung lingga karaketan wuwuhan sesarengan {ka/an}. Jinising lingga: (a) tembung aran saha (b) tembung kaanan. Tegesing bawa wacaka menika panggenan utawi wewengkon saha ndhapuk tembung andhahan awujud tembung aran. Salajengipun 2) daya wacaka kadhapuk saking tembung lingga karaketan ater-ater {pa-}. Jinising lingga: (a) tembung aran, (b) tembung kriya, (c) tembung kaanan, saha (d) tembung prakategorial. Tegesing daya wacaka menika panggenan ingkang kasebut ing lingganipun, minangka lesan, saha mangsa. Lajeng 3) kriya wacaka kadhapuk saking tembung kriya tanduk karaketan aterater {pa-}. Tegesing kriya wacaka menika patrap utawi cara, tukang utawi priyantun ingkang, saha piranti utawi srana. Ingkang pungkasan 4) karana wacaka kadhapuk saking: (a) tembung kriya tanduk karaketan wuwuhan sesarengan {pa-/- an}, saha (b) tembung lingga kaanan karaketan wuwuhan sesarengan {paN-/-an}. Tegesing karana wacaka menika piranti utawi srana.

Item Type: Thesis (S1)
Uncontrolled Keywords: tembung wacaka, cerkak, mekar sari
Subjects: Bahasa dan Sastra > Bahasa Jawa
Divisions: Fakultas Bahasa dan Seni > Pendidikan Bahasa Jawa
Depositing User: Admin Pendidikan Bahasa Jawa FBS
Date Deposited: 04 Jun 2015 06:38
Last Modified: 29 Jan 2019 23:11
URI: http://eprints.uny.ac.id/id/eprint/19980

Actions (login required)

View Item View Item