DAMEL BUKU KANTHI IRAH-IRAHAN SINAU MAOS SAHA NYERAT AKSARA JAWA “CARAKA” KANGGE SISWA SMP

Novianto, Muhammad Fuad (2014) DAMEL BUKU KANTHI IRAH-IRAHAN SINAU MAOS SAHA NYERAT AKSARA JAWA “CARAKA” KANGGE SISWA SMP. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

[img]
Preview
Text
Muhammad Fuad Novianto 10205241037.pdf

Download (10MB) | Preview

Abstract

Panaliten menika ancasipun kangge ngandharaken (1) caranipun damel media buku kanthi sinau maos saha nyerat aksara Jawa irah-irahan “Caraka” kangge siswa SMP, (2) pamijining kualitas media dening dosen ahli materi, dosen ahli media saha guru basa Jawi babagan media buku sinau maos saha nyerat aksara Jawa kanthi irah-irahan “Caraka” kangge siswa SMP, (3) pamangih saking guru basa Jawi saha siswa SMP bab media buku kanthi irah-irahan sinau maos saha nyerat aksara Jawa “Caraka” kangge siswa SMP Panaliten menika kalebet jinis panaliten Research and Development (R&D) inggih menika panaliten kangge ngasilaken produk tartamtu saha pamijining keefektifan produk kasebut. Produk ingkang dipunasilaken inggih menika media buku sinau maos saha nyerat aksara Jawa kanthi irah-irahan “Caraka” kangge siswa SMP. Produk media menika dipun-validasi dening dosen ahli materi, dosen ahli media, saha guru basa Jawi, sarta dipun-ujicoba dhateng 12 siswa kelas VIII A SMP N 1 Rowokele. Asiling validasi dipunandharaken kanthi deskriptif kangge mangertosi kualitas media buku sinau maos saha nyerat aksara Jawa kanthi irah-irahan “Caraka” kangge siswa SMP. Asiling panaliten menika nedahaken bilih (1) anggenipun damel media menika kanthi tataran analisis kabetahan, ngrancang media, damel media, validasi saha ujicoba winates ngantos revisi saha ngasilaken produk ingkang pungkasan; (2) pamijining kualitas media adhedhasar validasi kualitas media dening Dosen Ahli Materi pikantuk biji rata-rata 97,04% kagolong kategori “sae sanget”, validasi kualitas media dening dosen ahli media pikantuk biji rata-rata 79,63% kagolong kategori “sae”, pambiji dening guru basa Jawi pikantuk biji rata-rata 99,35% kagolong kategori “sae sanget”; saha (3) pamanggih saking guru basa Jawi pikantuk biji rata-rata 99,35% kagolong kategori “sae sanget”, sarta pamanggih saking siswa kelas VIII tumrap media pikantuk biji rata-rata 93,85% kagolong kategori “sarujuk sanget”. Kanthi mekaten saged dipunpendhet dudutan bilih media buku sinau maos saha nyerat aksara Jawa kanthi irah-irahan “Caraka” kangge siswa SMP pikantuk pamanggih sae sanget saha layak dipunginakaken kangge sinau aksara Jawa ingkang saged nggampilaken siswa anggenipun mangertos materi aksara Jawa.

Item Type: Thesis (S1)
Uncontrolled Keywords: nyerat aksara jawa
Subjects: Bahasa dan Sastra > Bahasa Jawa
Divisions: Fakultas Bahasa, Seni dan Budaya (FBSB) > Pendidikan Bahasa Daerah
Depositing User: Admin Pendidikan Bahasa Jawa FBS
Date Deposited: 05 May 2015 03:24
Last Modified: 24 Sep 2020 04:13
URI: http://eprints.uny.ac.id/id/eprint/18142

Actions (login required)

View Item View Item