TEMBUNG KAHANAN ANDHAHAN ING CARIYOS RAKYAT ALASKATO LAN JALUKURA ANGGITANIPUN AL ARIS PURNOMO

Listyaningrum, Dwi Ratna (2014) TEMBUNG KAHANAN ANDHAHAN ING CARIYOS RAKYAT ALASKATO LAN JALUKURA ANGGITANIPUN AL ARIS PURNOMO. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

[img]
Preview
Text
Dwi Ratna Listyaningrum 10205241010.pdf

Download (4MB) | Preview

Abstract

Panaliten menika gadhah ancas kangge ngandharaken tembung kahanan andhahan ing cariyos rakyat Alaskato Lan Jalukura anggitanipun Al Aris Purnomo. Pirembagan panaliten menika adhedhasar wuwuhan, pangrimbagipun, saha tipe makna tembung kahanan andhahan. Panaliten menika migunakaken jinis panaliten deskriptif. Data panaliten awujud ukara-ukara ingkang nedahaken panganggening tembung kahanan andhahan ing cariyos rakyat Alaskato Lan Jalukura. Caranipun ngempalaken data ing panaliten menika migunakaken teknik maos saha nyerat. Pirantining panaliten inggih menika human instrumen ingkang kabiyantu kartu data. Data ingkang sampun kapanggihaken dipunanalisis lajeng kaandharaken mawi teknik deskriptif. Caranipun ngesahaken data lumantar validitas teori inggih menika teori morfologi saha semantis, ugi migunakaken reliabilitas stabilitas. Asiling panaliten menika nedahaken bilih wuwuhan ingkang kadhapuk tembung kahanan andhahan kaperang dados 5 inggih menika ater-ater/prefiks, seselan/infiks, panambang/sufiks, konfiks, saha afiks gabung. Tembung kahanan andhahan mawi ater-ater/prefiks ingkang kapanggihaken kados ta ater-ater hanuswara {n-, m-, ng-}, ater-ater {mi-}, saha ater-ater {ke-} kanthi tipe makna wujud, ukuran, raos, saha mental. Tembung kahanan andhahan mawi seselan/infiks ingkang kapanggihaken inggih menika {-um-}, {-em-}, saha {-in-} kanthi tipe makna ukuran, warni, raos saha mental. Tembung kahanan andhahan mawi panambang/sufiks ingkang dipunpanggihaken inggih menika panambang {-an} kanthi tipe makna ukuran, raos, saha mental. Tembung kahanan andhahan mawi konfiks ingkang dipunpanggihaken inggih menika {ka-/-an}, {ke-/-en}, {ke-/-an}, {ng-/-i}, saha {ny-/-i} kanthi tipe makna ukuran, raos, saha mental. Tembung kahanan andhahan mawi afiks gabung ingkang kapanggihaken inggih menika {ng-/-i} saha {mi-/-i} kanthi tipe makna raos saha mental.

Item Type: Thesis (S1)
Uncontrolled Keywords: Tembung Kahanan Andhahan. Cariyos Rakyat Alaskato Lan Jalukura
Subjects: Bahasa dan Sastra > Bahasa Jawa
Divisions: Fakultas Bahasa, Seni dan Budaya (FBSB) > Pendidikan Bahasa Daerah
Depositing User: Admin Pendidikan Bahasa Jawa FBS
Date Deposited: 04 Jun 2015 07:05
Last Modified: 29 Jan 2019 23:12
URI: http://eprints.uny.ac.id/id/eprint/19989

Actions (login required)

View Item View Item