TEMBUNG SESULIH PANUDUH WONTEN ING NOVEL JEMINI ANGGITANIPUN SUPARTO BRATA

Puspitasari, Nofita Anggraeni (2014) TEMBUNG SESULIH PANUDUH WONTEN ING NOVEL JEMINI ANGGITANIPUN SUPARTO BRATA. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

[img]
Preview
Text
Nofita Anggraeni Puspitasari 10205244035.pdf

Download (2MB) | Preview

Abstract

Tembung sesulih panuduh minangka salah satunggaling perangan ingkang wigati kangge mujudaken ukara wonten wacana seratan kalebet novel. Panganggening tembung sesulih panuduh ingkang trep ndadosaken pamanggih ingkang kaandharaken dening panganggit saged katampi kanthi sae. Panaliten menika gadhah tigang ancas inggih menika ngandharaken wujudipun tembung sesulih panuduh, jinisipun tembung sesulih panuduh, saha tegesipun tembung sesulih panuduh wonten ing Novel Jemini anggitanipun Suparto Brata. Panaliten menika kalebet panaliten deskriptif. Data ing panaliten menika awujud tembung sesulih panuduh wonten ing Novel Jemini anggitanipun Suparto Brata ingkang saged dipuntingali wujud, jinis, saha tegesipun. Sumbering data ingkang dipunginakaken inggih menika Novel Jemini anggitanipun Suparto Brata. Caranipun ngempalaken data migunakake teknik maos-nyerat. Data dipunanalisis kanthi teknik analisis deskriptif inggih menika panaliti ngandharaken wujud, jinis, saha tegesipun tembung sesulih panuduh ing Novel Jemini anggitanipun Suparto Brata. Wondene cara anggenipun ngesahaken data menika kanthi validitas (trianggulasi teori ) saha reliabilitas (stabilitas). Asiling panaliten menika gegayutan kaliyan wujud, jinis, saha tegesing tembung sesulih panuduh ing Novel Jemini anggitanipun Suparto Brata. Tembung sesulih panuduh menawi dipuntingali saking wujudipun kaperang dados kalih inggih menika wujud dasar saha turunan. Tembung sesulih panuduh awujud turunan saged kaperang malih dados tiga inggih menika wujud andhahan, rangkep, saha camboran. Tembung sesulih panuduh menawi dipuntingali saking jinisipun, saged kaperang dados gangsal inggih menika sesulih panuduh lumrah, sesulih panuduh papan, sesulih panuduh bab, sesulih panuduh wekdal, saha sesulih panuduh ukuran. Wondene tegesing tembung sesulih panuduh menika sesambetan antawisipun jarak pamicara anggenipun nindakaken pawicantenan inggih menika saged kanthi jarak caket, jarak radi caket, jarak radi tebih menapa dene jarak cekap tebih.

Item Type: Thesis (S1)
Uncontrolled Keywords: tembung sesulih panuduh, novel Jemini anggitanipun Suparto Brata
Subjects: Bahasa dan Sastra > Bahasa Jawa
Divisions: Fakultas Bahasa dan Seni > Pendidikan Bahasa Jawa
Depositing User: Admin Pendidikan Bahasa Jawa FBS
Date Deposited: 04 Jun 2015 07:35
Last Modified: 29 Jan 2019 23:12
URI: http://eprints.uny.ac.id/id/eprint/20002

Actions (login required)

View Item View Item