UPACARA TRADISI MALEM JEMUAH KLIWON ING MAKAM SYEKH MAHDUM CAHYANA ING DESA GRANTUNG, KECAMATAN KARANGMONCOL, KABUPATEN PURBALINGGA

Amiati (2014) UPACARA TRADISI MALEM JEMUAH KLIWON ING MAKAM SYEKH MAHDUM CAHYANA ING DESA GRANTUNG, KECAMATAN KARANGMONCOL, KABUPATEN PURBALINGGA. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

[img]
Preview
Text
Amiati 09205244052.pdf

Download (80MB) | Preview

Abstract

Panaliten menika gadhah ancas kangge ngandharaken prosesi lampahing Tradisi Malem Jemuah Kliwon, makna simbolik sesaji ing salebeting Tradisi Malem Jemuah Kliwon sarta paedahipun Tradisi Malem Jemuah Kliwon tumrap warga panyengkuyung. Panaliten menika migunakaken metode panaliten kualitatif. Caranipun ngempalaken data ing salebeting panaliten menika migunakaken observasi partisipasi saha wawancara mendalam. Pirantining panaliten inggih menika panaliti piyambak ingkang kabiyantu mawi piranti perekam, kamera foto saha piranti kangge nyerat. Caranipun nganalisis data ingkang dipunginakaken inggih menika teknik analisis induktif. Caranipun ngesahaken data lumantar triangulasi sumber saha metode. Asiling panaliten menika nedahaken bilih: (1) Prosesi lampahing Tradisi Malem Jemuah Kliwon dados 2 tahap : (a) Cecawis ingkang awujud cecawis papan tradisi, olah-olah, sarta cecawis sesaji (b) Lampahing Tradisi Malem Jemuah awujud pambuka, inti sarta panutup, (2) Makna simbolik sesaji ingkang dipunginakaken ing salebeting Tradisi Malem Jemuah Kliwon menika kangge mahyakaken raos sukur kita dhumateng ngersaning Gusti Ingkang Maha Agung saha maringi dhaharan dhateng leluhur supados para warga masarakat panyengkuyung tansah pinaringan kawilujengan, katentreman, kaberkahan sarta pinaringan gampil anggenipun ngupadi rejeki ing sajroning lampahpagesanganipun. (3) Paedahipun Tradisi Malem Jemuah Kliwon tumpraping warga panyengkuyung inggih menika (a) paedah spiritual, (b) paedah sosial, (c) paedah pelestari tradisi, saha (d) pedah ekonomi.

Item Type: Thesis (S1)
Uncontrolled Keywords: malem jemuah kliwon, tradisi, syekh mahdun cahyana
Subjects: Bahasa dan Sastra > Bahasa dan Sastra Inggris
Divisions: Fakultas Bahasa dan Seni > Pendidikan Bahasa Jawa
Depositing User: Admin Pendidikan Bahasa Jawa FBS
Date Deposited: 04 Jun 2015 06:35
Last Modified: 29 Jan 2019 23:11
URI: http://eprints.uny.ac.id/id/eprint/19979

Actions (login required)

View Item View Item