Items where Division is "Fakultas Bahasa, Seni dan Budaya (FBSB) > Pendidikan Bahasa Daerah" and Year is 2015

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | C | E | F | H | I | K | L | M | O | P | R | S | U | W | Y
Number of items: 45.

A

Afifah, Kuni (2015) RELASI PARAGA SIRTU MEKARNDALU KALIYAN PARAGA JALER WONTEN ING NOVEL NONA SEKRETARIS ANGGITANIPUN SUPARTO BRATA (PANALITEN FEMINISME). S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Amalia, Ana Muslimati (2015) UPACARA TRADHISI MERTI BUMI TUNGGUL ARUM ING DHUSUN TUNGGUL ARUM DESA WONOKERTO KECAMATAN TURI KABUPATEN SLEMAN (KAJIAN FOLKLOR, TATACARA, MAKNA SIMBOLIK SAHA PAEDAH). S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Anes, Jasmi (2015) NILAI SOSIAL WONTEN SALEBETING DONGENG SATO KEWAN ANGGITANIPUN PRIJANA WINDUWINATA. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Anggraeny, Ruly (2015) KEKERABATAN BASA JAWI SAHA BASA BALI (Adhedhasar Bausastra Jawa saha Kamus Basa Bali. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Anggraini, Bety Ria (2015) MEDIA PASINAON INTERAKTIF SENGKALAN KANTHI PROGRAM ADOBE FLASH CS5 KANGGE SISWA SMA/ SMK KELAS XI. S1 thesis, FBS UNY.

Astuti, Shinta Dwi Fitri (2015) PANAMBANG ING CERKAK WONTEN KALAWARTI SEMPULUR WARSA 2011-2012. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

B

Bilad, Jundika Al Imroatuzzarotul (2015) KONFLIK PSIKIS PARAGATAMA ING NOVEL WEDHUS GEMBEL GUNUNG MERAPI ANGGITANIPUN SUCI HADI SUWITA (KAJIAN PSIKOLOGI SASTRA). S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

C

Cahyadi, Yacobus (2015) DAMEL MEDIA NYEKAR MACAPAT GAMBUH KANTHI ADOBE FLASH CS 5 TUMRAP SISWA KELAS IV SEKOLAH DASAR. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

E

Ekaningtyas, Melynda (2015) DAMEL MEDIA PASINAON NYEMAK PAWARTOS MAWI OPERATIONAL SYSTEM ANDROID MOBILE TUMRAP SISWA KELAS XSEKOLAH MENENGAH ATAS. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Ekowati, Venny Indria (2015) CARA ORANG JAWA MENJAGA LINGKUNGAN: DARI UNENUNEN SAMPAI PERMAINAN TRADISIONAL. In: Konferensi Internasional Kesusastraan (KIK) XXV, 13-15 Oktober 2015, UNY.

Ekowati, Venny Indria (2015) FITOTERAPI DALAM MANUSKRIP-MANUSKRIP JAWA (Upaya Pelestarian dan Pengembangan Pengobatan Tradisional Jawa). In: Konferensi Internasional Bahasa, Sastra, dan Budaya Daerah Indonesia, 26-28 Oktober 2015, Universitas Pendidikan Indonesia.

Ekowati, Venny Indria (2015) IbM PENYELAMATAN MANUSKRIP JAWA KOLEKSI MUSEUM DEWANTARA KIRTI GRIYA DAN PERPUSTAKAAN BALAI BAHASA YOGYAKARTA. In: Seminar Nasional dalam Rangka Dies Natalis ke-51 UNY, 20-21 April 2015, UNY.

Ekowati, Venny Indria (2015) Menguak Karakter Manusia Jawa melalui Simbolisasi Makanan Tradisional Jawa dalam Serat Centhini. Prosiding Seminar Nasional dalam Rangka Dies Natalis Universitas Negeri Yogyakarta ke-51 . LPPM UNY, Yogyakarta. ISBN 978-979-562-033-4

Ekowati, Venny Indria (2015) PENGOBATAN TRADISIONAL JAWA UNTUK PENYAKIT ANAK-ANAK DALAM MANUSKRIP MANUSKRIP JAWA DI SURAKARTA. SASTRA DAN SOLIDARITAS BANGSA . HISKI AMBON, Ambon. ISBN 978-602-1048-82-5

Ekowati, Venny Indria (2015) PENINGKATAN KUALITAS PROSES PEMBELAJARAN DALAM MATA KULIAH FILOLOGI JAWA II DENGAN IMPLEMENTASI LESSON STUDY. In: Lesson Studi: Kolaborasi, Kolegalitas, Berkelanjutan. Kanwa Publisher, Yogyakarta, pp. 278-296. ISBN 9786021477625

Ekowati, Venny Indria (2015) REVITALISASI DAN REAKTUALISASI MAKANAN TRADISIONAL JAWA DALAM SERAT CENTHINI. SASTRA DAN SOLIDARITAS BANGSA . HISKI AMBON, Ambon. ISBN 978-602-1048-82-5

F

Fitriana, Eliya Banu (2015) MUJUDAKEN MEDIA NYEMAK PANGANGGENING BASA ING SEKOLAH MAWI ANDROID MOBILE TUMRAP SISWA SMA KELAS X. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

H

Handoyo, Tri Wisnu (2015) BEDANIPUN METODE MAKE A MATCH SAHA PICTURE AND PICTURE TUMRAP KAPRIGELAN MAOS WAOSAN SINERAT MAWI AKSARA JAWA SISWA KELAS VIII SMP N 3 GODEAN. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Harjanti, Kus (2015) PARAGA ING NOVEL MANGGALAYUDA GUNTUR GENI ANGGITANIPUN ANY ASMARA. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

I

Ikhwan, Latif Pratama (2015) PETANGAN JAWI WONTEN MASARAKAT DHUSUN KERTOPATEN WIROKERTEN BANGUNTAPAN BANTUL. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Irawati, Tri (2015) TEMBUNG PANGUWUH WONTEN ING ANTOLOGI CERKAK BENGKEL SASTRA JAWA 2007: KIDUNG MEGATRUH. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

K

Khoeriyah, Miftahul (2015) TRADHISI ZIARAH PESAREYAN MBAH KALIBENING WONTEN ING DHUSUN KALIBENING DESA DAWUHAN KECAMATAN BANYUMAS KABUPATEN BANYUMAS. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Krisnawan, Angga Dicky (2015) KOHESI GRAMATIKAL SAHA LEKSIKAL WONTEN WACANA KUMPULAN “KHOTBAH JANGKEP” ING GKJ (GEREJA KRISTEN JAWA). S1 thesis, FBS UNY.

Kurniawan, Rizki (2015) FUNGSI SIMULFIKS KANGGE NGGAMBARAKEN CITRA PARAGA UTAMA WONTEN ING NOVEL CINTRONG PAJU-PAT ANGGITANIPUN SUPARTO BRATA. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Kusumaningrum, Trisna (2015) KAJIAN JANGKEPING WACANA SOSIAL ING RUBRIK “WANITA LAN KULAWARGA” KALAWARTI DJAKA LODANG EDISI SEPTEMBER-NOVEMBER 2014. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

L

Leksono, Budi Wiji (2015) PEPINDHAN WONTEN ING NOVEL KIDUNG WENGI ING GUNUNG GAMPING ANGGITANIPUN ST. IESMANIASITA. S1 thesis, FBS UNY.

Leksono, Budi Wiji (2015) PEPINDHAN WONTEN ING NOVEL KIDUNG WENGI ING GUNUNG GAMPING ANGGITANIPUN ST. IESMANIASITA. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Lestari, Alun (2015) PANDHAPUKING TEMBUNG ANDHAHAN WONTEN PANYANDRA MANTEN JAWI ING BUKU GATI WICARA ANGGITANIPUN SUWARDI ENDRASWARA. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

M

Mayangsari, Larasati (2015) TINDAK TUTUR EKSPRESIF WONTEN ING ANTOLOGI CERKAK MARUKU ANGGITANIPUN TITIK RENGGANI. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Mubarok, Husni (2015) PIWULANG ING SALEBETING DOLANAN TRADHISIONAL ING KARANGANYAR KELURAHAN BRONTOKUSUMAN KECAMATAN MERGANGSAN YOGYAKARTA. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Mulyani, Hesti and Widyastuti, Sri Harti and Ekowati, Venny Indria (2015) BORÈH SEBAGAI METODE PENGOBATAN TRADISIONAL JAWA DALAM MANUSKRIP JAWA SERAT PRIMBON RACIKAN JAMPI JAWI JILID II (KOLEKSI REKSAPUSTAKA MANGKUNEGARAN SALA). In: Konferensi Internasional Bahasa, Sastra, dan Budaya Daerah Indonesia, 26-28 Oktober 2015, Universitas Pendidikan Indonesia.

O

Oktaviani, Vika (2015) Damel komik Unggah -Ungguh Basa Jawi Kangge Pamulangan siswa SMP Kelas VII. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

P

Prambodo, David Hery (2015) PEMAKAIAN TINGKAT TUTUR BAHASA JAWA OLEH AKTIFIS MASJID AL MUJAHIDIN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA (SUATU KAJIAN SOSIOLINGUISTIK). S1 thesis, FBS UNY.

Prastiwi, Rietmadhan Ayun (2015) PENINGKATAN KOSAKATA BAHASA JAWA SISWA KELAS VIII SMP MUHAMMADIYAH 2 DLINGO DENGAN MEMBUAT KAMUS PRIBADI. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Priyanto, Heri (2015) BASA PROKEM KAWULA MUDHA ING DESA TUKINGGEDONG KABUPATEN KEBUMEN. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Putri, Ekawati Rahayu (2015) KAJIAN FILOLOGI SAHA GEGARAN SANGKALAN ING SERAT CANDRAMEMET. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

R

Rinaldy, Arif (2015) KAJIAN FILOLOGI DAN ISI KITAB PIRASATING SUJALMA MIWAH KATURANGGANING WANITA. S1 thesis, FBS UNY.

S

Sari, Arista Kurnia (2015) SIKAP HIDUP TIYANG JAWI WONTEN ING SEDASA CARIYOS DONGENG SAKING BANDHA WARISAN ANTOLOGI DONGENG JAWA. S1 thesis, FBS UNY.

Sari, Arista Kurnia (2015) SIKAP HIDUP TIYANG JAWI WONTEN ING SEDASA CARIYOS DONGENG SAKING BANDHA WARISAN ANTOLOGI DONGENG JAWA. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

U

Utami, Latifa Nur Rizqi (2015) ADVERBIA VERBA BASA JAWI WONTEN ING RUBRIK CERKAK JAGAD JAWA KORAN SOLOPOS WEDALAN SEPTEMBER-DESEMBER 2013. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

W

Wahid, Amirul Nur (2015) PIWULANG MORAL WONTEN ING CAKEPAN GENDHING DOLANAN WONTEN ING BUKU GENDHING-GENDHING DOLANAN ANGGITANIPUN SRI WIDODO. S1 thesis, FBS UNY.

Wicaksono, Prayoga (2015) MEDIA DOLANAN “TELU DADI PARIKAN” NGANGGE PROGRAM MACROMEDIA FLASH PROFESSIONAL 8 KANGGE SISWA SMP KELAS VII. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Widayanto, Anton Novi (2015) KAJIAN FILOLOGI SAHA JINISING KATRÊSNAN DHATÊNG GARWA WONTÊN SÊRAT NGÈLMI PANGASIHAN. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Wijaya, Ino Deka Putra (2015) TINJAUAN FILOLOGI DAN KAJIAN UNSUR ESTETIKA DALAM SÊRAT PAPRÊNЀSAN. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Y

Yanasari, Ufi Azmi Efi (2015) HUBUNGAN MAKNA KAUSALITAS ING RUBRIK PANGUDARASA KALAWARTI PANJEBAR SEMANGAT WEDALAN JANUARI-JUNI 2014. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

This list was generated on Fri Dec 8 00:32:12 2023 WIB.