Items where Subject is "Bahasa dan Sastra > Bahasa Jawa > Sastra Jawa"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: - | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | V | W | Y
Number of items at this level: 86.

-

-, Irnawati (2012) RESEPSI EKSPERIMENTAL PADA CERKAK “KOLEKTOR CD” KARYA RITA DALAM MAJALAH DJAKA LODANG NO. 44 TAHUN 2006. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

-, Suharni (2012) Pengaluran dalam Novel Pisungsung Kang Wingit Karya Atas S. Danusubroto. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

A

AJI ADHITYA, ARDANARESWARI (2012) NILAI-NILAI MORAL DALAM PARIKAN PADA LIRIK LAGU KARYA GENK KOBRA. S1 thesis, UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA.

Afifah, Kuni (2015) RELASI PARAGA SIRTU MEKARNDALU KALIYAN PARAGA JALER WONTEN ING NOVEL NONA SEKRETARIS ANGGITANIPUN SUPARTO BRATA (PANALITEN FEMINISME). S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Agnes Sendiktyas, Devi (2012) ANALISIS POLA PENGEMBANGAN PARAGRAF PADA KARANGAN NARASI BERBAHASA JAWA SISWA KELAS X SMA NEGERI 1 PEJAGOAN. S1 thesis, FBS UNY.

Agustina, Etin (2013) PENGGUNAAN KALIMAT MINOR DALAM KUMPULAN CERKAK “LELAKONE SI LAN MAN” KARYA SUPARTO BRATA (GARAPAN 1960-2003). S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Agustina, Lela (2018) KONFLIK SOSIAL WONTEN ING NOVEL DOKTER WULANDARI ANGGITANIPUN YUNANI. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Ahmadi, Ahmadi (2013) ANALISA NOVEL “ WEDHUS GEMBEL GUNUNG MERAPI” KAJIAN STRUKTURALISME OBJEKTIF. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Ambarini, Dini (2014) PANGANGGENING MAKSIM KECOCOKAN WONTEN NOVEL LINTANG ANGGITANIPUN ARDINI PANGASTUTI. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Amenity, Ryco Vendy (2014) STRUKTURALISME GENETIK NOVEL JEMINI ANGGITANIPUN SUPARTO BRATA. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Anggraeni, Dhian Puspita (2014) KONFLIK SOSIAL WONTEN ING NOVEL CLEMANG-CLEMONG ANGGITANIPUN SUPARTO BRATA (KANTHI PENDEKATAN SOSIOLOGI SASTRA). S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Anggraeni, Lira Sinta Diah (2014) PARAGA IRA RIANTI WONTEN ING CERBUNG TRESNA NGUMBARA ANGGITANIPUN ITHENG SULISTYAWATI (Kajian Psikologi Sastra). S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Anggraini, Lina (2017) KRITIK SOSIAL WONTEN CAKEPAN TEMBANG-TEMBANG HIP-HOP NDX A.K.A. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Ardany, Aditya Rian Atma (2014) ANALISIS SEMIOTIK CAKEPAN SEKAR CAMPURSARI ANGGITANIPUN DIDI KEMPOT ALBUM MUNAJAT TRESNA. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Arifah, Tutik Nur (2014) KECERDASAN EMOSI TOKOH UTAMA DALAM NOVEL KEMBANG KANṬIL KARYA SENGGONO. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Artanto, Wahyu (2013) KALIMAT MINOR DALAM KUMPULAN CERPEN BANJIRE WIS SURUT KARYA PENGARANG-PENGARANG SASTRA JAWA BOJONEGORO. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Arviani, Anis (2013) PIWULANG KEPEMIMPINAN WONTEN ING GINEM PAGELARAN RINGGIT PURWA LAMPAHAN ABIMANYU RANJAP DENING KI HADI SUGITO. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Ashari Miftakhul Huda, Usmar (2018) WUJUD SAHA MAKNA NAMA-NAMA DHUSUN WONTEN ING KECAMATAN BANGUNTAPAN. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Asih, Estri Wiji (2014) LELAKONING PARAGATAMA INGKANG NYALAWADI WONTEN ING NOVEL KADURAKAN ING KIDUL DRINGU ANGGITANIPUN SUPARTO BRATA (kanthi Pendekatan Sosiologi Sastra). S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Asluki, Waliy (2014) SIKAP HIDUP PRIYAYI WONTEN ING NOVEL KIRTI NJUNJUNG DRAJAT ANGGITANIPUN R. TG. JASAWIDAGDA MINANGKA KAJIAN STRUKTURAL SEMIOTIK. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Asti, Wiji (2013) KONFLIK INTERNAL DAN EKSTERNAL TOKOH UTAMA DALAM NOVEL PAWESTRI TANPA IDHENTITI KARYA SUPARTO BRATA (TINJAUAN PSIKOLOGI SASTRA). S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Astuti, Shinta Dwi Fitri (2015) PANAMBANG ING CERKAK WONTEN KALAWARTI SEMPULUR WARSA 2011-2012. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Azijah, Inga Natul (2014) MARUKU MINANGKA ASIL KREASI PANGANGGIT ADHEDHASAR PATRON (Sosiologi Panganggit). S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

B

Bilad, Jundika Al Imroatuzzarotul (2015) KONFLIK PSIKIS PARAGATAMA ING NOVEL WEDHUS GEMBEL GUNUNG MERAPI ANGGITANIPUN SUCI HADI SUWITA (KAJIAN PSIKOLOGI SASTRA). S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

C

Cahyono, Ady (2014) PIWULANG BUDI PEKERTI ING KEMPALAN CARIYOS TJAMPOER BAWOER DENING DARMAWIYATA. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Chasanah, Nur (2013) TEMBUNG TANDUK WONTEN ING RUBRIK CERKAK KALAWARTI PANJEBAR SEMANGAT WEDALAN WULAN DESEMBER 2012. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

D

Desi , Nurvitasari (2012) PENGGUNAAN BAHASA KIAS DALAM NOVEL ANTEPING WANITA KARYA ANY ASMARA. S1 thesis, UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA.

Dian Ayuningtyas, Irvina (2013) KALIMAT PASIF DALAM NOVEL TRETES TINTRIM KARYA SUPARTO BRATA. S1 thesis, FBS UNY.

Dwi Saputri, Yuli (2019) Konflik Sosial Paragatama Wonten Ing Novel”Kleleping SamodraRasa” Anggitanipuin Yulus Setiyadi. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

E

Ekowati, Venny Indria (2016) CRAKEN SEBAGAI PENGOBATAN TRADISIONAL JAWA UNTUK PENYAKIT BATUK DALAM MANUSKRIPSERAT PRIMBON JAMPI JAWI JILID I KOLEKSI REKSA PUSTAKA SURAKARTA. Prosiding International Conference of Literature XXV "Of Literature and Earth" . Himpunan Sarjana Kesusastraan Indonesia (HISKI) Komisariat Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta. ISBN 978-602-61439-0-7

Ekowati, Venny Indria (2017) KONSTRUKSI GENDER DALAM KARYA SASTRA JAWA KLASIK (STUDI TEKS DAN VISUAL NASKAH DEWI MURTASIYAH PEGON). Program Doktor Pendidikan Bahasa Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret, Surakarta. ISBN 978-602-73739-1-4

Ekowati, Venny Indria (2022) MINUMAN TRADISIONAL JAWA DALAM SERAT CENTHINI. In: Membaca Pustaka Leluhur. Balai Layanan Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY, Yogyakarta, pp. 201-225.

Ekowati, Venny Indria (2016) MODEL-MODEL PENDAMPINGAN DALAM UPAYA PELESTARIAN DAN PENYELAMATAN MANUSKRIP-MANUSKRIP JAWA. Kumpulan Makalah Kongres Bahasa Jawa VI 2016 . Dinas Kebudayaan DIY, Yogyakarta. ISBN 978-602-17268-3-9

Ekowati, Venny Indria (2015) Menguak Karakter Manusia Jawa melalui Simbolisasi Makanan Tradisional Jawa dalam Serat Centhini. Prosiding Seminar Nasional dalam Rangka Dies Natalis Universitas Negeri Yogyakarta ke-51 . LPPM UNY, Yogyakarta. ISBN 978-979-562-033-4

Ekowati, Venny Indria (2018) Menguak Makna Tak Terkatakan:Sebuah Upaya Pemaknaan Simbol Kekuasaan dalam Iluminasi Manuskrip Jawa dalam Iluminasi Manuskrip Jawa Serta Relevansinya dengan Pendidikan Karakter. PROCEEDING INTERNATIONAL CONFERENCE ON LITERATURE XXVI . Unit Penerbitan dan Publikasi FKIP Universitas Bengkulu, Bengkulu. ISBN 978-602-8043-94-6

Ekowati, Venny Indria (2015) PENGOBATAN TRADISIONAL JAWA UNTUK PENYAKIT ANAK-ANAK DALAM MANUSKRIP MANUSKRIP JAWA DI SURAKARTA. SASTRA DAN SOLIDARITAS BANGSA . HISKI AMBON, Ambon. ISBN 978-602-1048-82-5

Ekowati, Venny Indria (2017) REPRESENTASI SIMBOL-SIMBOL HINDU DALAM ILUMINASI MANUSKRIP JAWA. PROSIDING KEBAHASAAN DAN KESASTRAAN BALAI BAHASA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA BIDANG SASTRA . Balai Bahasa DIY, Yogyakarta. ISBN 978-602-5057-55-7

Elistasari, Sinta (2013) PERBANDINGAN ALUR, LATAR, DAN AMANAT ANTARA DONGENG KEṬÈK LAN KOERA KARYA M. SASTRADIARDJA DENGAN DONGENG KERA DAN KURA-KURA KARYA AJIP ROSIDI. S1 thesis, FBS UNY.

Ernawa, Nurin Ranu (2014) LATAR SOSIAL BUDAYA WONTEN CERBUNG JANGGRUNG ANGGITANIPUN SRI SUGIYANTO SATUNGGALING KAJIAN SOSIOLOGI SASTRA. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Ernawati, Yunita (2012) STRUKTURALISME GENETIK DALAM NOVEL BANDJIRE BENGAWAN SALA KARYA WIDI WIDAJAT. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

F

Fadlilah Arumimbang, Oppie (2018) PIWULANG MORAL ING NOVEL MENDHUNG KESAPUT ANGIN ANGGITANIPUN AG SUHARTI. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Fajrin, Hilma Oktaviana (2013) KOHESI LEKSIKAL ING NOVEL LARA LAPANE KAUM REPUBLIK ANGGITANIPUN SUPARTO BRATA. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Fatikah, Anissatul (2013) IKON WONTEN ING GEGURITAN SALEBETING KALAWARTI SEMPULUR BABARAN 2012 (kanthi Wawasan Semiotik Peirce). S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Febriana Candra Dewi PENGGUNAAN GAYA BAHASA PERBANDINGAN DALAM PUISI JAWA MODERN KARYA MUHAMMAD YAMIN. S1 thesis, UNY.

Fifi K. N. E., Mayapraba (2018) LATAR SOSIAL BUDAYA WONTEN NOVEL PAK DJENGGOT TILAS HEIHO ANGGITANIPUN ANY ASMARA SATUNGGALING KAJIAN SOSIOLOGI SASTRA. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Fitriani, Alia Retna (2013) PEMAKAIAN EUFEMISME DALAM CERKAK MAJALAH JAYA BAYA EDISI APRIL – JULI 2012. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Fitriyani, Dwi Kusuma (2014) STRUKTURALISME ING SALEBETIPUN CARIYOS RAKYAT PANJI JAYENG TILAM ANGGITANIPUN IGNATIA SRI SUMIRAH. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Furqon, Ahmad (2013) IMPLIKATUR WONTEN ING WACANA DHAT NYENG KALAWARTI DJAKA LODHANG WARSA 2013. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

G

GITA, SONIA (2012) STRUKTUR NARATIF DAN PENOKOHAN TOKOH UTAMA PADA NOVEL GARUDA PUTIH KARYA SUPARTO BRATA. S1 thesis, UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA.

Gunawan, Eko Kurnia Budi (2013) SIPATING PARAGA ING CERBUNG REMBULAN WUNGU ANGGITNIPUN ARDHINI PANGASTUTI BN WONTEN ING KALAWARTI DJAKA LODHANG TAUN 2011 (TINJAUAN PSIKOLOGI SASTRA ). S1 thesis, u.

H

HARYANTI, HARYANTI (2012) PENGGUNAAN DIKSI INDRIA PADA NOVEL NGULANDARA DALAM BUKU EMAS SUMAWUR ING BALUARTI KARYA PARTINI B. S1 thesis, UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA.

Habibah, A’im Muflihatul (2018) SAPA ARUH BASA JAWI WONTEN ING NOVEL DOKTER WULANDARI ANGGITANIPUN YUNANI. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Hamida, Lathifah (2018) UKARA GOTHANG WONTEN NOVEL ASTIRIN MBALELA ANGGITANIPUN PENI (SUPARTO BRATA). S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Handayani, Nofita (2012) GAYA BAHASA PERULANGAN PADA ANTOLOGI GEGURITAN ”GARISING PEPESTHEN” KARYA R. BAMBANG NURSINGGIH. S1 thesis, FBS UNY.

Handoyo, Cipto Budy and Suwardi, Suwardi (2018) Refleksi Kritis Edukatif Tembang-tembang dalam Serat Rama. S3 thesis, Program Pascasarjana.

Hapsari, Erlinda (2014) TETANDHINGAN FAKTA CERITA ANTAWISIPUN DONGENG DEWI MENUR SETA ANGGITANIPUN MAS HARDJAWIRAGA SAHA DONGENG KEONG EMAS ANGGITANIPUN TIRA IKRANEGARA. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

I

IMAM WISNU, AJI SAPUTRA (2012) ANALISIS KESALAHAN DIKSI PADA NASKAH PIDATO BAHASA JAWA SISWA SMK MARSUDILUHUR 1 YOGYAKARTA. S1 thesis, UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA.

Ika Susilawati, Riska (2018) TEMBUNG KAHANAN POLIMORFEMIS ING CERKAK KALAWARTI DJAKA LODANG EDISI TAUN 2015. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Indri Utami, Pratiwi (2012) KAJIAN INFERENSI DALAM RUBRIK ANEKA POJOK MAJALAH PANJEBAR SEMANGAT EDISI OKTOBER-DESEMBER 2010. S1 thesis, FBS UNY.

Indria Ekowati, Venny (2007) NOVEL TUNGGAK-TUNGGAK JATI STRATEGI MENCARI TITIK TEMU ETNIS JAWA-TIONGHOA: SEBUAH KAJIAN POSKOLONIAL. In: Seminar Nasional Poskolonialisme dalam Sastra dan Budaya, 7 Desember 2007, Yogyakarta State University.

Indriyani, Noviana (2018) ANALISIS STRUKTURAL SEMIOTIK CERKAK SRIKANDIKU WONTEN ING ANTOLOGI CARIYOS ‘PANGLIPUR WUJUNG’ ANGGITANIPUN ANY ASMARA. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

K

Khotimah, Kusnul (2018) PANGANGGENING SARANA RETORIKA SALEBETING VIDEO PAGELARAN RINGGIT PURWA LAMPAHAN PETRUK DADI RATU DENING KI ENTHUS SUSMONO. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Khotimah, Siti (2019) Latar Sosial Budaya Ing Salebeting Novel Kadang Suriname Sanak Merapi anggitanipun Fuji Riang Prastowo. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

L

Lestari, Dwi (2018) FUNGSI BASA ADHEDHASAR PANGANGGENING UNDHA-USUK BASA JAWI WONTEN ING NOVEL KATRESNAN ANGGITANIPUN SOERATMAN SASTRADIHARDJA. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

M

Maharani, Daiva Moktika (2020) TINDAK TUTUR DEKLARATIF WONTEN ING NOVEL “KUMPULE BALUNG PISAH” ANGGITANIPUN ACHMAD SAEROZI A. M. S1 thesis, Fakultas Bahasa dan Seni.

Maskur Rahmat, Imam (2018) PANGANGGENING DEIKSIS PAPAN WONTEN ING KUMPULAN CERKAK GODHONG SURUH TEMU ROSE ANGGITANIPUN SUGITO HS. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Mazda, Atania (2017) UKARA PAKON WONTEN ING ANTOLOGI CERITA PENDEK JAWA di YOGYAKARTA. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Muflihatul Habibah, A’im (2018) SAPA ARUH BASA JAWI WONTEN ING NOVEL DOKTER WULANDARI ANGGITANIPUN YUNANI. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Mustofa, Ganjar (2019) STRUKTUR DRAMATIK LAKON DURSASANA GUGUR DENING KI EKO SUWARYO. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

N

Nabilah, Maratun (2018) RESEPSI PAMAOS TUMRAP CERKAK DHOKTER JAGAD ANGGITANIPUN KUSWAHYO SS RAHARJO. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

O

Ocktaria Pusparini, Shara (2019) Latar Sosial Budaya Pethilan Novel “ Ngulandara “ Anggitanipun Margana Djaja Atmaja Wonten Buku Antologi “Emas Sumawar Ing Buluarti“ Anggitanipun Partini B. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

P

PUTRI, NOVI ANGGITA (2020) AMBIGUITAS BASA JAWI WONTEN ING SEKAWAN NOVEL ANGGITANIPUN TULUS SETIYADI CITHAKAN WULAN MARET–NOVEMBER 2019. S1 thesis, Fakultas Bahasa dan Seni.

Panca Purnawati, Putri (2018) ANTONIM WONTEN ING NOVELNGLARI WOTING ATI ANGGITANIPUN FITRI GUNAWAN. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Pranawengrum, Ayuningtyas (2019) Konflik Sosial Wonten Ing Naskah Kethoprak “Grombolan Gagak Seta“ Anggitanipun Bondan Nusantara. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

R

Rhohmah, Miftakhul (2018) ANALISIS SEMIOTIK CAKEPAN TEMBANG DOLANAN WONTEN ING DVD KUMPULAN LAGU ANAK NUSANTARA. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Rochmah, Nur (2017) KONFLIK SOSIAL WONTEN ING WACAN BOCAH IDHAM-IDHAMANE GUNDHUL ANGGITANIPUN INDRIYASIWI ARWIYANI (KANTHI PENDEKATAN SOSIOLOGI SASTRA). S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Rozitasari, Resy (2020) TINDAK TUTUR INTEROGATIF WONTEN ING NOVEL KUMPULE BALUNG PISAH ANGGITANIPUN ACHMAD SAEROZI A. M. S1 thesis, Fakultas Bahasa dan Seni.

S

Sari, Yessi Fatika (2020) KRITIK SOSIAL WONTEN ING NOVEL “KORI WUS TINARBUKA” ANGGITANIPUN MM. SRI HARYANTI, S.S. (ANALISIS SOSIOLOGI SASTRA). S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Septaningsih, Tyas (2019) MAKNA KONOTATIF WONTEN NOVEL ADHINE TENTARA ANGGITANIPUN KOESALAH SOEBAGYA TOER. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Surahman, Risky (2019) Parikan wonten Ing Cakepan Tembang Campursari Albunm Umbul Jambe Anggitanipun Didi Kempot. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Suryobintoro, Suryobintoro (2018) KONFLIK BATOS SALEBETING PAGELARAN WAYANG LAMPAHAN SEJATINE DRUPADI KI MANTEB SOEDARSONO (KANTHI PENDEKATAN PSIKOLOGI SASTRA). S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Syarifatun, Uun (2017) ANTONIM WONTEN ING ANTOLOGI NOVEL MARUKU. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

V

Venny Indria, Ekowati (2016) KONTEKSTUALISASI HISTORIS BABAD PAKEPUNG: UPAYA PENEMPATAN BABAD SEBAGAI SUMBER SEJARAH REPRESENTATIF. Universitas Lampung, Lampung. ISBN 9786026016706

W

Wijayanti, Sintha (2018) PURWAKANTHI ING CAKEPAN TEMBANG ANGGITANIPUN SUJIWO TEJO VERSE IN THE SONG OF SUJIWO TEJO’S OPUS. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Wulandari, Dwi (2020) TINDAK TUTUR DIREKTIF ING NOVEL “KUMPULE BALUNG PISAH” ANGGITANIPUN ACHMAD SAEROZI A. M. S1 thesis, Fakultas Bahasa dan Seni.

Y

yuniana ismawarsari, fetiyani (2018) PIWULANG MORAL WONTEN ING KEMPALAN CARIYOS CEKAK SEROJA MEKAR ANGGITANIPUN SOEBAGIJO ILHAM NOTODIDJOJO. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

This list was generated on Fri May 24 00:09:36 2024 WIB.