Items where Division is "Sekolah Pascasarjana (SPS) > Program Pascasarjana > Pendidikan Bahasa Jawa" and Year is 2020

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | E | H | J | N | P | R | S | W
Number of items: 14.

A

Amalah, Dahlia Nurul and Suwardi, Suwardi (2020) Realitas Sosiopolitik saha Nilai Profetik salebeting Antologi Geguritan Republik Tegalan (Kajian Sosioantropologi Religi Sastra). S2 thesis, Program Pascasarjana.

Anisa, Arifatul and Wibawa, Sutrisna (2020) Nilai Moral Jawi wonten Naskah Rifa’iyah Tashrīḥah Al- Muḥtāj. S2 thesis, Program Pascasarjana.

Ariwardani, Enggar and Mulyana, Mulyana (2020) Toponimi Nama Pantai wonten ing Kabupaten Gunung Kidul (Kajian Etnolinguistik). S2 thesis, Program Pascasarjana.

Asih, Estri Wiji and Suwardi, Suwardi (2020) Donyaning “‘wong cilik’” wonten ing Geguritan Anggitanipun Turiyo Ragilputra (Konsep Pandangan dunia- Lucien Goldmann). S2 thesis, Program Pascasarjana.

E

Ekawinajeng, Yulita and Suwarna, Suwarna (2020) Stilistika Pragmatik minangka Strategi Kritik Sosial Cakepan Tembang Campursari Anggitanipun Dhimas Tedjo. S2 thesis, Program Pascasarjana.

H

Hakim, Nahrul and Mulyana, Mulyana (2020) Kesantuan Tindak Tutur Direktif wonten ing Film Calon Bini. S2 thesis, Program Pascasarjana.

J

Julinawati, Nita and Mulyana, Mulyana (2020) Variasi Basa wonten ing Cakepan Tembang Hip-hop NDX A.K.A: Kajian Sosiopragmatik. S2 thesis, Program Pascasarjana.

N

Nugroho, Sigit and Suharti, Suharti (2020) Kajian Nilai-Nilai Budi Pakarti Wontên ing Layang Sasmitå Titikå såhå Cundhukipun Kaliyan Pêndidikan Karaktêr. S2 thesis, Program Pascasarjana.

P

Pudjastawa, Astrid and Suwarna, Suwarna (2020) Damêl Soal Ujian Sêkolah Pamulangan Båså Jåwå Adhêdhasar Komputêr. S2 thesis, Program Pascasarjana.

R

Rianda, Agatia Mega and Nurhayati, Endang (2020) Sarasilah Kanjeng Ratu Pambayun saha Kapribaden Para Pangarsa wonten ing Serat Nitik Kangjeng Ratu Pambayun. S2 thesis, Program Pascasarjana.

S

Saputri, Ines Ika and Suwarna, Suwarna (2020) Damel Media Pamulangan Maos Wacana Mawi Aksara Jawa Kanthi Basis Adobe Flash Player CS 6 Tumrap Siswa Kelas X SMA. S2 thesis, Program Pascasarjana.

Sari, DIrita Nurnaningsih Pralita and Purwadi, Purwadi (2020) Pamiji Tradhisi Tolak Balak Miterat Budaya Jawi. S2 thesis, Program Pascasarjana.

Setyawati, Meirika Iin and Mulyana, Mulyana (2020) Konteks Budaya Jawa Tradhisi Ngrimat Pantun wonten ing Desa Kedungsono, Kabupaten Sukoharjo (Perspektif Etnolinguistik). S2 thesis, Program Pascasarjana.

W

Widiastuti, Leni and Suwarna, Suwarna (2020) Damel E-learning Kangge Nambah Nguwaosi Basa Jawi Krama. S2 thesis, Program Pascasarjana.

This list was generated on Sun Jun 23 00:18:55 2024 WIB.