Items where Division is "Fakultas Bahasa, Seni dan Budaya (FBSB) > Pendidikan Bahasa Daerah" and Year is 2020

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: I | K | M | P | R | S | W | Y
Number of items: 16.

I

Iswanto, Azis Heru (2020) KAJIAN FILOLOGI SÅHÅ ETIKA MORAL WONTÊN ING SÊRAT PUSTÅKÅ WASIAT. S1 thesis, Fakultas Bahasa dan Seni.

K

Karesa, Muh (2020) MAKNA SIMBOLIK UBARAMPE WONTEN UPACARA TRADHISI WETON TIRON ING DESA BUMIREJO KULON PROGO. S1 thesis, Fakultas Bahasa dan Seni.

Khayatun, Rista (2020) PANGANGGENING UNDHA-USUK BASA JAWI WONTEN ING PANGGUGAH. S1 thesis, Fakultas Bahasa dan Seni.

M

Maharani, Daiva Moktika (2020) TINDAK TUTUR DEKLARATIF WONTEN ING NOVEL “KUMPULE BALUNG PISAH” ANGGITANIPUN ACHMAD SAEROZI A. M. S1 thesis, Fakultas Bahasa dan Seni.

Munika, Ani (2020) KAJIAN FILOLOGI SÅHÅ PANGRÊMBAG BAB PANGGULAWÊNTHAHING LARÉ WONTÊN ING SÊRAT BANGUNNAKNIK. S1 thesis, Fakultas Bahasa dan Seni.

P

PUTRI, NOVI ANGGITA (2020) AMBIGUITAS BASA JAWI WONTEN ING SEKAWAN NOVEL ANGGITANIPUN TULUS SETIYADI CITHAKAN WULAN MARET–NOVEMBER 2019. S1 thesis, Fakultas Bahasa dan Seni.

Pertiwi, Wiwik (2020) ANALISIS KALEPATAN FONOLOGIS ING MEME BASA JAWI. S1 thesis, Fakultas Bahasa dan Seni.

Putri, Ega Novia (2020) RAGAM BASA JAWI WONTEN ING CERBUNG RAJAPATI ING PERENG WILIS ANGGITANIPUN KUKUH S. WIBOWO. S1 thesis, Fakultas Bahasa dan Seni.

R

Rohana, Arum Migi (2020) SAPARAN ING PADHUKUHAN SOKOMOYO, KALURAHAN JATIMULYO, KAPANEWON GIRIMULYO, KABUPATEN KULON PROGO. S1 thesis, Fakultas Bahasa dan Seni.

Rozitasari, Resy (2020) TINDAK TUTUR INTEROGATIF WONTEN ING NOVEL KUMPULE BALUNG PISAH ANGGITANIPUN ACHMAD SAEROZI A. M. S1 thesis, Fakultas Bahasa dan Seni.

S

Sabella, Yesria Luthfiananti Nuri (2020) KALEPATAN PANGANGGENING BASA JAWI WONTEN AKUN DRAFT SMS UGM APLIKASI LINE JANUARI-MARET 2017. S1 thesis, Fakultas Bahasa dan Seni.

Sari, Yessi Fatika (2020) KRITIK SOSIAL WONTEN ING NOVEL “KORI WUS TINARBUKA” ANGGITANIPUN MM. SRI HARYANTI, S.S. (ANALISIS SOSIOLOGI SASTRA). S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Shiddiq, Hasan (2020) KAJIAN FILOLOGI SÅHÅ PIWULANG MORAL WONTÊN ING SÊRAT PIWULANG. S1 thesis, Fakultas Bahasa dan Seni.

W

Windiyarti, Wike (2020) TRADHISI RUWATAN AGUNG TUMAPAKING LAKU SUCI WONTEN ING GUNUNG LANANG DHUSUN BAYEMAN DESA SINDUTAN KECAMATAN TEMON KABUPATEN KULON PROGO. S1 thesis, Fakultas Bahasa dan Seni.

Wulandari, Dwi (2020) TINDAK TUTUR DIREKTIF ING NOVEL “KUMPULE BALUNG PISAH” ANGGITANIPUN ACHMAD SAEROZI A. M. S1 thesis, Fakultas Bahasa dan Seni.

Y

Yuliarsa, Maria Yosephine Alam Pagi (2020) DAMEL MEDIA PASINAON POP UP BOOK NYAMPING WONTEN ING UPACARA TINGKEBAN MAWI PENDEKATAN SAINTIFIK KANGGE SISWA KELAS XII. S1 thesis, Fakultas Bahasa dan Seni.

This list was generated on Fri Dec 8 00:32:09 2023 WIB.