Items where Division is "Fakultas Bahasa, Seni dan Budaya (FBSB) > Pendidikan Bahasa Daerah" and Year is 2019

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | D | G | J | K | M | N | O | P | S | T | W | Y
Number of items: 28.

A

Astuti, Yuli (2019) Piwulang Upacara Midang Wonten Ing Desa Lugurejo Butuh Purworejo. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

B

Budi Pawening, Luwih (2019) Filosofi Ubarampe Ritual Methuk Tanggal Dhusun Ngipik Desa Tegalsari Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

D

Dikka Ardianti, Gusti (2019) Upacara Adat Pethik Tebu Temanten Wonten Ing Pabrik Gula Purwodadi Desa Pelem Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan Propinsi Jawa Timur. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Dwi Saputri, Yuli (2019) Konflik Sosial Paragatama Wonten Ing Novel”Kleleping SamodraRasa” Anggitanipuin Yulus Setiyadi. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

G

Gumilar, Bintang (2019) KAJIAN FILOLOGI SÅHÅ NILAI-NILAI ETIKA GAYUTIPUN MANUNGSÅ KALIHAN GUSTI WONTEN ING SÊRAT JARWÅRÅSÅ. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

J

Julian Krisna, Ardhany (2019) Upacara Tradisi Suran Wonten Ing Desa Traji Kecamatan Panakan Kabuapten Temanggung, Jawa Tengah. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

K

Khotimah, Siti (2019) Latar Sosial Budaya Ing Salebeting Novel Kadang Suriname Sanak Merapi anggitanipun Fuji Riang Prastowo. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

M

Mustofa, Ganjar (2019) STRUKTUR DRAMATIK LAKON DURSASANA GUGUR DENING KI EKO SUWARYO. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

N

Nur Qorisya, Nasula (2019) Mitos Saha Pralampita sajen Tradisi kesenian Jathilan Turangga Seta Wonten Ing Dhusun Ploso Desa Tileng Kecamatan Girisubo Kab. Gunungkidul Yogyakarta. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Nur Saputri, Sulistyo (2019) Upacara Reresik Candi Pringtali Wonten Ing Sdusun Pringtali Desa Keboharjo Kecamatan Samigaluh Kulon Progo. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Nur Shabrina, Aprilia (2019) Makna Simbolik Wonten Ing Kesenian Reog Dhodhog Ing Pedhukuhan Pedes, Argomulyo, Sedayu, Bantul. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

O

Ocktaria Pusparini, Shara (2019) Latar Sosial Budaya Pethilan Novel “ Ngulandara “ Anggitanipun Margana Djaja Atmaja Wonten Buku Antologi “Emas Sumawar Ing Buluarti“ Anggitanipun Partini B. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

P

Pradini, Rima (2019) Relief Candi Kidal Ing Pagesangan Tiyang Jawi. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Pranawengrum, Ayuningtyas (2019) Konflik Sosial Wonten Ing Naskah Kethoprak “Grombolan Gagak Seta“ Anggitanipun Bondan Nusantara. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Prasetyo, Rachmad (2019) Tradhisi Malem Jemuah Legi Ing Makam Kyai Jonge Ing Dhusun Kwangen Desa Pacarejo, Kec. Semanu, Kab. Gunung Kidul, DIY. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Puspitasari, Wulan (2019) Kapitadosan Masarakat Tumrap Kawontenan Santhet Ing Kabupaten Bantul. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Putra Prasetiya, Andi (2019) Jamasan Pusaka Kyai Golok Ing Pengetan Maulud Nabi Muhammad SAW Ing Desa Majan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulung agung Jatim. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

S

Samsiawarti, Ganis (2019) Makna simbolis Upacara Merti Sumber Sendhang Pulungan Ing Desa Wisata Blue Lagoon Kecamatan Ngemplak Sleman. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Saputri, Yuli Dwi and Setiyadi, Tulus (2019) KONFLIK SOSIAL PARAGATAMA WONTEN ING NOVEL “KLELEP ING SAMUDRA RASA” ANGGITANIPUN TULUS SETIYADI. S1 thesis, Fakultas Bahasa Dan Seni.

Septaningsih, Tyas (2019) MAKNA KONOTATIF WONTEN NOVEL ADHINE TENTARA ANGGITANIPUN KOESALAH SOEBAGYA TOER. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Setiawan, Wahyu (2019) Kajian Folklore Watu Manten Kali Njirak, Ing Desa Semanu Kecamatan Semanu Kabupaten Gunungkidul. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Setyadi, Erick (2019) Upacara Tradisi larung Sesaji Ing Seganten Serang , Desa Serang Kec. Panggungharjo, Kab Blitar. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Surahman, Risky (2019) Parikan wonten Ing Cakepan Tembang Campursari Albunm Umbul Jambe Anggitanipun Didi Kempot. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

T

Tegar Putra Kusuma, Septian (2019) Kearifan Lokal Kesenian Jaran Kepang Wonten Ing Dhusun Dotakan Desa Candiroto Kecamatan Candiroto Kabupaten Temanggung Propinsi Jawa Tengah. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Tyas Utami, Rini (2019) Pepali Bebrayan Wonten Paesangan Tiyang Jawi Ing Dhusun Kalangan Bangunjiwo Kasihan Bantul Yogyakarta. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

W

Wijayanti, Yogyant (2019) Kapitadosen Pasarean Kyai Syekh Dalmudal Wonten Ing Dukuh Kaligentung Lor Kabupaten Kulon Progo. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Y

Yoga Saputra, Endi (2019) Upacara Tradhisi Arak Yodhong Wonten Ing Wijirejo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Yuliandari, Ika (2019) Tradhisi Saparan Kwagon Wonten Padhukuhan Kwagon Desa Sidorejo Kecamatan Godean Kabupaten Sleman. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

This list was generated on Fri Dec 8 00:32:14 2023 WIB.