Items where Division is "Fakultas Bahasa, Seni dan Budaya (FBSB) > Pendidikan Bahasa Daerah" and Year is 2017

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | C | D | E | F | K | M | N | R | S
Number of items: 15.

A

Andayani, Lestari (2017) BASA ARGOT WONTEN ING DHUSUN DENGGUNG TRIDADI SLEMAN. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Anggraini, Lina (2017) KRITIK SOSIAL WONTEN CAKEPAN TEMBANG-TEMBANG HIP-HOP NDX A.K.A. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Ayuningsih, Titik (2017) KAJIAN FILOLOGI SÅHÅ PIWULANG MORAL WONTȆN TEKS RATU INGKANG BOTȆN ADIL. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

C

Chosi’ Nur Amelia, Intan (2017) KAJIAN FILOLOGI SÅHÅ AJARAN MORAL WONTÊN TEKS SIPAT KALIHDÅSÅ. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

D

Dwi Karunia, Inggit (2017) TINGKAT KESOPANAN TINDAK TUTUR DIREKTIF WONTEN ING RUBRIK WACAN BOCAH KALAWARTI DJAKA LODHANG EDISI JANUARI-JUNI TAUN 2016. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

E

Ekowati, Venny Indria (2017) KONSTRUKSI GENDER DALAM KARYA SASTRA JAWA KLASIK (STUDI TEKS DAN VISUAL NASKAH DEWI MURTASIYAH PEGON). Program Doktor Pendidikan Bahasa Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret, Surakarta. ISBN 978-602-73739-1-4

Ekowati, Venny Indria (2017) REPRESENTASI SIMBOL-SIMBOL HINDU DALAM ILUMINASI MANUSKRIP JAWA. PROSIDING KEBAHASAAN DAN KESASTRAAN BALAI BAHASA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA BIDANG SASTRA . Balai Bahasa DIY, Yogyakarta. ISBN 978-602-5057-55-7

F

Fidyaturohmah, Fidyaturohmah (2017) Kajian Filologi såhå Piwulang Moral wontên ing Sêrat Éndrålaksitå. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

K

Kushandini, Nuning (2017) KAJIAN FILOLOGI SÅHÅ PIWULANG MORAL WONTÊN NASKAH SWARANING ASÊPI. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

M

Mazda, Atania (2017) UKARA PAKON WONTEN ING ANTOLOGI CERITA PENDEK JAWA di YOGYAKARTA. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

N

Novita, Destiya (2017) MEDIA PASINAON MAOS UKARA MAWI AKSARA JAWA KANTHI POP-UP BOOK KANGGE SISWA KELAS VII SMPN 1 IMOGIRI. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

R

Rochmah, Nur (2017) KONFLIK SOSIAL WONTEN ING WACAN BOCAH IDHAM-IDHAMANE GUNDHUL ANGGITANIPUN INDRIYASIWI ARWIYANI (KANTHI PENDEKATAN SOSIOLOGI SASTRA). S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Rusdiana Mutolifah, Ika (2017) PANGANGGENING DIALEK JAWI WETAN WONTEN NOVEL KERAJUT BENANG IRENG. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

S

Sulastri, Ida (2017) TRADHISI GUMBREGAN ING DESA KEMIRI KECAMATAN TANJUNGSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Syarifatun, Uun (2017) ANTONIM WONTEN ING ANTOLOGI NOVEL MARUKU. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

This list was generated on Fri Dec 8 00:32:15 2023 WIB.