KAJIAN FILOLOGI SǺHǺ PAUGÊRAN GÊSANG BÊBRAYAN MITURUT AGAMI ISLAM WONTÊN SYI’IR SÊKAR KÊDHATON

Hanifa, Nur (2018) KAJIAN FILOLOGI SǺHǺ PAUGÊRAN GÊSANG BÊBRAYAN MITURUT AGAMI ISLAM WONTÊN SYI’IR SÊKAR KÊDHATON. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

[img]
Preview
Text
Nur Hanifa Jurnal Fix.pdf

Download (237kB) | Preview

Abstract

Panalitèn mênikå gadhah ancas (1) ngandharakên deskripsi naskah SSK, (2) ndamêl transliterasi teks SSK, (3) ndamêl suntingan teks, (4) ndamêl terjemahan teks såhå (5) analisis gêsang bêbrayan miturut agai Islam wontên Syi’ir Sêkar Kêdhaton. Metode ingkang dipunginakakên ing panalitèn mênikå inggih metode deskriptif såhå metode panalitèn filologi modern. Asil saking panalitèn mênikå (1) ngandharakên kawontênan naskah ingkang taksih saé, (2)asiling transliterasi kapanggihakên kekhasan teks, variasi ejaan, såhå karakteristik ejaan, (3) kapanggihakên sêkawan wêlas têmbung ingkang dipun-sunting, (4) terjemahan teks saking båså Jawi dhatêng båså Indonesia ingkang dipunjumbuhakên kaliyan ejaan ingkang limrah, (5) analisis paugêran gêsang bêbrayan miturut agami Islam wontên Syi’ir Sêkar Kêdhaton kapanggihakên sakawan kategori inggih kuwajiban priyantun kakung dhatêng priyantun èstri, awisan priyantun kakung dhatêng priyantun èstri, kuwajiban priyantun èstri dhatêng priyantun kakung såhå awisan priyantun èstri dhatêng priyantun kakung.

Item Type: Thesis (S1)
Subjects: Bahasa dan Sastra > Bahasa Jawa > Filologi Jawa
Divisions: Fakultas Bahasa, Seni dan Budaya (FBSB) > Pendidikan Bahasa Daerah
Depositing User: Galang Prastowo
Date Deposited: 07 Oct 2020 07:14
Last Modified: 07 Oct 2020 07:14
URI: http://eprints.uny.ac.id/id/eprint/69213

Actions (login required)

View Item View Item