KAJIAN FILOLOGI SAHA ANGGER – ANGGER SERAT ANGGERING NEGARI

Aji, Wahyu (2013) KAJIAN FILOLOGI SAHA ANGGER – ANGGER SERAT ANGGERING NEGARI. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

[img]
Preview
Text
Wahyu Aji 09205244082.pdf

Download (143MB) | Preview

Abstract

Ancasipun panaliten menika kangge : (1) ngandharaken kawontenaning naskah Serat Anggering Negari, (2) ndamel transliterasi kanthi metode transliterasi standar, (3) ndamel suntingan kanthi metode edisi standar, (4) ndamel parafrase, (5) ndamel alih basa utawi terjemahan (terjemahan harfiah, isi, bebas), (6) ngandharaken prakawis hukum Serat Anggering Negari. Panaliten menika ngginakaken metode panaliten deskriptif saha metode panaliten filologi modern. Metode panaliten deskriptif dipunginakaken kangge nggambaraken kawontenaning naskah kanthi objektif. Metode panaliten filologi dipunginakaken kangge nggarap naskah ingkang kaserat mawi aksara Jawa. Sumber data panaliten menika Serat Anggering Negari ingkang kawrat wonten kodeks Pawukon saha Serat Piwulang koleksi Perpustakaan Widyapustaka Pura Pakualaman. Cara ngempalaken data ing panaliten menika ngginakaken lampahing panaliten filologi, inggih menika kawontenaning naskah utawi deskripsi naskah, transliterasi, suntingan, parafrase, saha terjemahan utawi alih basa. Cara nganalisis data ngginakaken teknik analisis deskriptif. Validitas ingkang dipunginakaken inggih menika validitas semantik. Reliabilitas ingkang dipunginakaken inggih menika reliabilitas intraretter saha interratter. Asiling panaliten menika ngandharaken 6 bab. Sepisan, kawontenanipun Serat Anggering Negari taksih sae, seratanipun saged dipunwaos. Kaping kalih, asiling transliterasi dipungarap kanthi ngewahi seratan aksara Jawa dhateng seratan Latin adhedhasar paugeran ingkang gumathok. Kaping tiga, suntingan ngginakaken metode suntingan edisi standar, sedaya ewah-ewahan teks kaandharaken ing aparat kritik. Sekawan, parafrase dipungarap kanthi ngewahi dhapukan sekar macapat dados dhapukan gancaran. Gangsal, terjemahan teks dipungarap kanthi ngginakaken terjemahan harfiah, terjemahan isi, saha terjemahan bebas, tembungtembung ingkang boten saged ka-terjemah-aken kaandharaken ing cathethan terjemahan. Kaping enem, saking asiling pirembagan hukum, kapanggihaken 4 jinis hukum; 1) Hukum Pidana; (1) Pencurian: prakawis 3 (warga), prakawis 14 (hukum tanjir), prakawis 17 (parentah), (2) Pemerasan dan Pengancaman: prakawis 5 (warga), (3) Kejahatan Terhadap Nyawa: prakawis 9 (dhendha), prakawis 10 (yatra), (4) Kejahatan Terhadap Kemerdekaan Orang: prakawis 20 (dhendha), (5) Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum: prakawis 21 (kinethek asta saha sukunipun), prakawis 22(a) (pradata), (6) Kejahatan Terhadap Kesusilaan: prakawis 22(b) (dhendha); 2) Hukum Perdata; (1) Perikatan: prakawis 2(b) (pradata), 7(b) (dhendha), (2) Keluarga : prakawis 15 (Pangulu); 3) Hukum Acara Pidana : (1) Penyelidikan : prakawis 2(a) (pradata), prakawis 11 (pradata), (2) Pemeriksaan Sidang di Pengadilan : prakawis 7(a) (dhendha), Pelaksanaan Putusan Pengadilan : prakawis 19 (kadhendha). 4) Hukum Acara Perdata : Gugatan: prakawis 12 (supaos) saha prakawis 13 (supaos saha dhendha).

Item Type: Thesis (S1)
Uncontrolled Keywords: filologi, serat anggering negari
Subjects: Bahasa dan Sastra > Bahasa Jawa > Filologi Jawa
Divisions: Fakultas Bahasa, Seni dan Budaya (FBSB) > Pendidikan Bahasa Daerah
Depositing User: Admin Pendidikan Bahasa Jawa FBS
Date Deposited: 19 Aug 2015 04:18
Last Modified: 02 Oct 2020 08:11
URI: http://eprints.uny.ac.id/id/eprint/25198

Actions (login required)

View Item View Item