RITUAL ING SALEBETING TARI ANGGUK DHUSUN KEMIRI DESA PURWOBINANGUN KECAMATAN PAKEM KABUPATEN SLEMAN

Devi, Andri Krisma (2014) RITUAL ING SALEBETING TARI ANGGUK DHUSUN KEMIRI DESA PURWOBINANGUN KECAMATAN PAKEM KABUPATEN SLEMAN. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

[img]
Preview
Text
Andri Krisma Devi 09205241005.pdf

Download (16MB) | Preview

Abstract

Panaliten menika gadhah ancas kangge ngandharakenmula bukanipun beksa angguk, prosesi, lampahipun beksa angguk, makna simbolik sesajen ing salebeting tari angguk sarta paedahipun Ritual ing salebeting beksa angguk tumrap warga panyengkuyung. Panaliten menika migunakaken metode panaliten kualitatif. Caranipun ngempalaken data migunakaken observasi partisipasi saha wawancara mendalam. Pirantining panaliten menika panaliti piyampak ingkang kabiyantu mawi piranti kamera, foto, perekam saha piranti kangge nyerat. Caranipun nganalisis data ngginakaken teknik analisis induktif. Aranipun ngesahaken data mawi triangulasi sumber saha metode. Asiling panaliten nedahaken bilih: (1) mula bukanipun beksa Angguk saking kadiraja lajeng turun temurun dumugi samenika. (2) prosesi ingkang dipunlamapahi saderengipun beksa angguk kaperang dados 4 rerangken: (a)Kempalan, (b) Latihan, (c) Cecawis sajen, (d) Cecawis Piranti. (3) Lampahipun beksa Angguk, sabibaripun beksa angguk ngawontenaken evaluasi. (3) Makna simbolik sesaji ingkang dipunginakaken wonten Ritual ing salebeting tari angguk minangka raos sukur kita dhumateng Gusti saha nyuwun keslametan, kawilujengan, saha gampil anggenipun ngupadi rejeki ing pagesangan. (4) Paedah Ritual ing salebeting tari angguk tumraping warga panyengkuyung inggih mneika (a) paedah spiritual, (b) paedah sosial, (c) paedah ekonomi, (d) paedah ngelstantunaken budaya.

Item Type: Thesis (S1)
Uncontrolled Keywords: ritual, angguk, dhusun kemiri
Subjects: Bahasa dan Sastra > Bahasa Jawa > Budaya Jawa
Divisions: Fakultas Bahasa, Seni dan Budaya (FBSB) > Pendidikan Bahasa Daerah
Depositing User: Admin Pendidikan Bahasa Jawa FBS
Date Deposited: 05 May 2015 03:01
Last Modified: 19 Oct 2020 05:34
URI: http://eprints.uny.ac.id/id/eprint/18131

Actions (login required)

View Item View Item