Pamiji Tradhisi Tolak Balak Miterat Budaya Jawi.

Sari, DIrita Nurnaningsih Pralita and Purwadi, Purwadi (2020) Pamiji Tradhisi Tolak Balak Miterat Budaya Jawi. S2 thesis, Program Pascasarjana.

[img]
Preview
Text
tesis-dirita nurnaningsih pralita sari-17714251015.pdf

Download (4MB) | Preview

Abstract

Ancasipun panaliten inggih punika kangge mangretosi tata cara, ubarampe, saha nilai-nilai budaya ing tradhisi tolak balak kulawarga ing dhusun Garongan Kembang, Wonokerto, Turi, Sleman, Yogyakarta. Panaliten menika ugi paring kawruh supados kabudayan Jawi awujud tradhisi-tradhisi kulawarga menika dipunlestantunaken. Jinisipun panaliten ingkang dipuntindakaken inggih menika panaliten kualitatif. Subjek data ing panaliten inggih menika satunggal kulawarga ing dhusun Garongan Kembang saha objekipun bab tradhisi tolak balak ing kulawarga menika. Cara ngempalaken data inggih menika kanthi cara metode pandom observasi saha pandom wawancara. Data dipunanalisis kanthi cara deskriptif, inggih punika ngandharaken data kanthi cetha. Anggenipun ngesahaken data inggih punika ngginakaken cara validitas saha reliabilitas. Validitas ingkang dipunginakaken inggih punika validitas trianggulasi, wondene reliabilitas ingkang dipunginakaken inggih punika reliabilitas stabilitas. Asiling panaliten ing tata cara tradhisi tolak balak ing satunggal kulawarga ing dhusun Garongan Kembang menika wonten tradhisi geblagipun simbah, among- among, bancakan, pakulinan, saha bebaya. Tata cara tradhisi menika dipunlampahi migunakaken ubarampe. Ubarampe ingkang dipunginakaken inggih menika rokok linthingan, toya pethak, toya teh tubruk, toya gendhis jawi, kopi, jenang abrit, jenang pethak, baro-baro, jadah, sekul gudhangan, sekul tumpeng, sarem, janur, dlingo, bengle, kinang, sekar, lsp. Nilai- nilai budaya ingkang dipunjlentreaken kangge panaliten menika inggih menika nilai-nilai budaya manungsa ingkang gadhah gegayutan kaliyan Gusti (Allah), nilai-nilai budaya manungsa ingkang gadhah gegayutan kaliyan alam, nilai-nilai budaya manungsa ingkang gadhah gegayutan kaliyan masarakat, nilai-nilai budaya manungsa ingkang gadhah gegayutan kaliyan sasami, saha nilai-nilai budaya manungsa ingkang gadhah gegayutan kaliyan piyambakipun.

Item Type: Thesis (S2)
Uncontrolled Keywords: tradhisi, tolak balak, ubarampe, nilai-nilai budaya, Garongan
Subjects: Bahasa dan Sastra > Bahasa Jawa > Bahasa Jawa
Divisions: Sekolah Pascasarjana (SPS) > Program Pascasarjana > Pendidikan Bahasa Jawa
Depositing User: Perpustakaan Pascasarjana
Date Deposited: 04 May 2021 07:06
Last Modified: 04 May 2021 07:06
URI: http://eprints.uny.ac.id/id/eprint/70565

Actions (login required)

View Item View Item