Toponimi Nama Pantai wonten ing Kabupaten Gunung Kidul (Kajian Etnolinguistik).

Ariwardani, Enggar and Mulyana, Mulyana (2020) Toponimi Nama Pantai wonten ing Kabupaten Gunung Kidul (Kajian Etnolinguistik). S2 thesis, Program Pascasarjana.

[img]
Preview
Text
tesis-enggar ariwardani-17714251007.pdf

Download (2MB) | Preview

Abstract

Panaliten menika gadhah ancas kangge ngandharaken toponimi nama pantai wonten ing Kabupaten Gunung Kidul kanthi ngginakaken kajian etnolinguistik. Panaliten menika ngrembag cara anggenipun suka nama pantai wonten ing Kabupaten Gunung Kidul saha konteks budaya nama pantai wonten ing Kabupaten Gunung Kidul. Panaliten menika ngginakaken jinis panaliten kualitatif-naturalistik. Data wonten ing panaliten menika awujud tembung, nama pantai wonten ing Kabupaten Gunung Kidul ingkang dados panggenan wisata saha gadhah orientasi minangka panggenan wisata kirang langkung 33 data. Sumber datanipun wonten kalih inggih menika primer saha sekunder. Sumber data primer menika saking informan, wondene data sekunder saking buku nama pantai Dinas Pariwisata Kabupaten Gunung Kidul saha medhia sosial. Caranipun ngempalaken data kanthi observasi, dokumentasi, saha wawancara. Caranipun analisis data ngginakaken analisis deskriptif induktif. Asiling panaliten menika ngandharaken bilih cara anggenipun suka nama pantai wonten ing Kabupaten Gunung Kidul, wonten gayutipun kaliyan kabudayan masarakat menika, inggih menika: kapitadosan utawi religi, pegawean, organisasi sosial, kawruh, saha pirantos. Konteks budaya saking nama pantai menika adhedhasar gagasan, aktivitas, saha pirantos. Konteks budaya menika ngandharaken kadospundi nilai budaya ingkang tuwuh saking nama pantai wonten ing Kabupaten Gunung Kidul. Nilai budaya ingkang wonten ing saklebetipun toponimi nama pantai Kabupaten Gunung Kidul inggih menika kadosta, (1) gegayutan antawisipunipun manungsa kaliyan alam (mbudidaya saha nglestantunaken alam), (2) gegayutan antawisipunipun manungsa kaliyan manungsa sanesipun (ngajeni, tulung tinulung), (3) gegayutan antawisipunipun manungsa kaliyan masarakat (rukun, patebayan, welas asih, tepa selira), saha (4) gegayutan antawisipun manungsa kaliyan piyambakipun (andhap asor saha ngati- ati).

Item Type: Thesis (S2)
Uncontrolled Keywords: toponimi, konteks budaya, etnolinguistik
Subjects: Bahasa dan Sastra > Bahasa Jawa > Bahasa Jawa
Divisions: Sekolah Pascasarjana (SPS) > Program Pascasarjana > Pendidikan Bahasa Jawa
Depositing User: Perpustakaan Pascasarjana
Date Deposited: 04 May 2021 06:58
Last Modified: 04 May 2021 06:58
URI: http://eprints.uny.ac.id/id/eprint/70563

Actions (login required)

View Item View Item