DAMEL MEDIA PASINAON POP UP BOOK NYAMPING WONTEN ING UPACARA TINGKEBAN MAWI PENDEKATAN SAINTIFIK KANGGE SISWA KELAS XII

Yuliarsa, Maria Yosephine Alam Pagi (2020) DAMEL MEDIA PASINAON POP UP BOOK NYAMPING WONTEN ING UPACARA TINGKEBAN MAWI PENDEKATAN SAINTIFIK KANGGE SISWA KELAS XII. S1 thesis, Fakultas Bahasa dan Seni.

[img]
Preview
Text
Skripsi Maria Yosephine.pdf

Download (7MB) | Preview

Abstract

Ancasing saking panaliten inggih menika: 1) ngandharaken caranipun damel media pasinaon pop up book nyamping ingkang wonten ing upacara tingkeban mawi pendekatan saintifik kangge siswa kelas XII; 2) ngandharaken pambijining kualitas media pasinaon pop up book nyamping ingkang wonten ing upacara tingkebanmawi pendekatan saintifik kangge siswa kelas XII lumantar validasi dening dosenahli; 3) ngandharaken pamrayogi saking guru basa Jawi tumrap kualitas pendekatan saintifik kangge siswa kelas XII. Panaliten menika kalebet paneliten Research and Development (R&D). Asiling panaliten inggih menika; 1) media pasinaon arupi pop up book mawi pendekatan saintifik dipundamel kanthi 4 tataran inggih menika; studi awal penelitian, desain, pengembangan, saha validasi; 2) pambiji dosen ahli tumprap materi pikantuk 84,2 % saha pambiji dosen ahli tumprap media pikantuk 78,9%; 3) pambijinipun guru basa Jawi SMA N 1 Banguntapan pikantuk 91,2%. Asiling reratan persentase pungkasan pikantuk 84,8%, kanthi revisi sawetawis. Asiling pambiji nedahaken bilih media pop up book nyamping bathik wonten ing upacara tingekaban mawi pendekatan saintifik kangge siswa kelas XII menika sampun layaksaha saged dipunginakaken kangge pasinaon basa Jawi wonten ing kelas. Pamijining tembung:media pasinaon, pop up book, nyamping, tingkeban, pendekatan saintifik.

Item Type: Thesis (S1)
Uncontrolled Keywords: media pasinaon, pop up book, nyamping, tingkeban, pendekatan saintifik
Subjects: Bahasa dan Sastra > Bahasa Jawa > Pendidikan Jawa
Divisions: Fakultas Bahasa, Seni dan Budaya (FBSB) > Pendidikan Bahasa Daerah
Depositing User: Admin Pendidikan Bahasa Jawa FBS
Date Deposited: 29 Dec 2020 06:30
Last Modified: 29 Dec 2020 06:30
URI: http://eprints.uny.ac.id/id/eprint/69312

Actions (login required)

View Item View Item