AMBIGUITAS BASA JAWI WONTEN ING SEKAWAN NOVEL ANGGITANIPUN TULUS SETIYADI CITHAKAN WULAN MARET–NOVEMBER 2019

PUTRI, NOVI ANGGITA (2020) AMBIGUITAS BASA JAWI WONTEN ING SEKAWAN NOVEL ANGGITANIPUN TULUS SETIYADI CITHAKAN WULAN MARET–NOVEMBER 2019. S1 thesis, Fakultas Bahasa dan Seni.

[img]
Preview
Text
SKRIPSI NOVI FULLTEXT.pdf

Download (2MB) | Preview

Abstract

Panaliten Ambiguitas basa Jawi wonten ing novel anggitanipun Tulus Setiyadi cithakan wulan Maret–November 2019 menika kangge ngandharaken: (1) Jinis ambiguitas basa Jawi, (2) Makna ambiguitas basa Jawi, saha (3) Faktor ingkang mangaribawani panganggening ambiguitas basa Jawi wonten ing novel anggitanipun Tulus Setiyadi. Panaliten menika dipuntindakaken adhedhasar panaliten deskriptif. Data wonten panaliten menika awujud fonem, morfem, tembung, frasa, klausa saha ukara ingkang ngewrat ambiguitas. Sumber data ingkang dipunginakaken inggih menika novel anggitanipun Tulus Setiyadi kanthi irah-irahan Tembange Kembang kang Kumambang ing Blumbang, Kamalaulya, Intan Sepurane Aku ora Bisa Nresnani saha Thathit Bebuntut Udan cithakan wulan Maret–November 2019. Caranipun ngempalaken data ing panaliten menika kanthi teknik simak-catat. Data dipunanalisis kanthi metode deskriptif. Validitas ingkang dipunginakaken inggih menika validitas semantis saha validitas triangulasi teori, lajeng reabilitas data dipunginakaken reliabilitas stabilitas. Asiling panaliten bab wujud satuan lingual ingkang ngewrat ambiguitas wonten ing novel anggitanipun Tulus Setiyadi: (1) Jinising ambiguitas kapanggihaken wonten tiga inggih menika ambiguitas fonologis, ambiguitas gramatikal saha ambiguitas leksikal. (2) Makna ambiguitas kapanggihaken wonten sekawan inggih menika makna leksikal, makna gramatikal, makna idiom saha makna paribasan. (3) Faktor ingkang mangaribawani panganggening ambiguitas kaperang dados sekawan inggih menika faktor fonologis tembung, faktor gramatikal tembung, faktor gramatikal frasa, faktor gramatikal klausa saha faktor leksikal tembung. Pamijining tembung: Novel, Analisis Semantik, Ambiguitas

Item Type: Thesis (S1)
Uncontrolled Keywords: Novel, Analisis Semantik, Ambiguitas
Subjects: Bahasa dan Sastra > Bahasa Jawa > Sastra Jawa
Divisions: Fakultas Bahasa, Seni dan Budaya (FBSB) > Pendidikan Bahasa Daerah
Depositing User: Admin Pendidikan Bahasa Jawa FBS
Date Deposited: 29 Dec 2020 07:01
Last Modified: 29 Dec 2020 07:01
URI: http://eprints.uny.ac.id/id/eprint/69291

Actions (login required)

View Item View Item