DAMEL MEDIA PASINAON BIANGLALA AKSARA MURDA KANGGE PIWULANGAN SISWA SMP KELAS VIII

Pratika, Zulistiya (2018) DAMEL MEDIA PASINAON BIANGLALA AKSARA MURDA KANGGE PIWULANGAN SISWA SMP KELAS VIII. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

[img]
Preview
Text
RINGKESAN SKRIPSI ZULISTIYA PRATIKA (14205241084).pdf

Download (509kB) | Preview

Abstract

Panaliten menika gadhah tigang ancas (1) ngandharaken caranipun damel media pasinaon bianglala aksara murda, (2) ngandharaken kualitas-ipun media pasinaon bianglala aksara murda dening dosen ahli matei saha dosen ahli media, saha (3) ngandharaken pambiji guru basa Jawi tumrap media pasinaon bianglala aksara murda. Panaliten menika kalebet panaliten Research and Development (R&D). Tataran-tataran ingkang dipuntindakaken ing panaliten menika inggih: (1) Analysis (analisis), (2) Design (perancangan), saha (3) Development (pengembangan). Data dipunkempalaken ngginakaken angket. Cara anggenipun nganalisis data ngginakaken analisis deskriptif. Asiling panaliten menika nedahaken bilih: (1) caranipun damel media pasinaon bianglala aksara murda wonten tigang tataran inggih menika Analysis (analisis), Design (perancangan), saha Development (pengembangan). (2) Asiling angket pambiji kualitas media dening dosen ahli materi pikantuk biji 95,5% saha pambiji dening dosen ahli media pikantuk biji 82,5%. (3) Asiling angket pambiji guru basa Jawi SMP N 3 Sewon tumrap media pasinaon bianglala aksara murda pikantuk biji 100%. Asiling pambiji menika nedahaken bilih media pasinaon bianglala aksara murda saged kangge media wonten pasinaonan aksara murda ingkang saged narik kawigatosanpun siswa.

Item Type: Thesis (S1)
Subjects: Bahasa dan Sastra > Bahasa Jawa > Pendidikan Jawa
Divisions: Fakultas Bahasa, Seni dan Budaya (FBSB) > Pendidikan Bahasa Daerah
Depositing User: Galang Prastowo
Date Deposited: 07 Oct 2020 09:18
Last Modified: 07 Oct 2020 09:18
URI: http://eprints.uny.ac.id/id/eprint/69237

Actions (login required)

View Item View Item