KONFLIK BATOS SALEBETING PAGELARAN WAYANG LAMPAHAN SEJATINE DRUPADI KI MANTEB SOEDARSONO (KANTHI PENDEKATAN PSIKOLOGI SASTRA)

Suryobintoro, Suryobintoro (2018) KONFLIK BATOS SALEBETING PAGELARAN WAYANG LAMPAHAN SEJATINE DRUPADI KI MANTEB SOEDARSONO (KANTHI PENDEKATAN PSIKOLOGI SASTRA). S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

[img]
Preview
Text
e jurnal suryo.pdf

Download (518kB) | Preview

Abstract

Ancasipun panaliten menika wonten kalih, inggih menika kangge ngandharaken wujud konflik batossahacaramungkasi konflik salebeting Pagelaran Wayang Lampahan Sejatine Drupadi Ki Manteb Soedarsono kanthi pendekatan psikologi sastra. Panaliten menika kalebet panaliten deksriptif kualitatif. Objek wonten panaliten menika inggih Video Audio Visual Pagelaran Wayang Lampahan Sejatine Drupadi kanthi durasi kirang langkung 7 jam. Cara nemtokaken data kanthi cara teknik membaca berulang-ulang kagayutakenkaliyan video audio visual. Cara ngempalaken data ngginakaken kartu data saha tabel. Keabsahan data dipunmangretosi saking validitas semantis saha reliabilitas intrarater. Teknik analisis data wonten panaliten menika ngginakaken teknik analisis deskriptif kualitatif. Asiling panaliten menika nedahaken menawi wujud konflik: (1) Raos boten nampi wonten batos ingkang boten trep kaliyan pikajengan paraga; (2) Raos mangu anggenipun ngadhepi perkawis, kanthi adhedhasar saking teori Sigmund Freud inggih (a)id; (b)ego;saha (c) superego. Salajengipun cara mungkasi konflik adhedasar teori Mekanisme Pertahanan Konflik Sigmund Freud inggih (a) Represi, (b) Sublimasi, (c) Proyeksi, (d) Pengalihan, (e) Rasionalitas, (f) \ReaksiFormasi, (g) Regresi, (h) Agresiapatis saha (i) Fantasi saha stereotype saged kaperang dados: (1) paring pepenget utawi pangandikan antawisipun paraga, (2) duka lajeng tumindak boten samesthinipun, (3) raos pasrah, (4) kanthi cara paprangan, (5) nilar dhateng prekawis, (6) ngendika dora.

Item Type: Thesis (S1)
Subjects: Bahasa dan Sastra > Bahasa Jawa > Sastra Jawa
Divisions: Fakultas Bahasa, Seni dan Budaya (FBSB) > Pendidikan Bahasa Daerah
Depositing User: Galang Prastowo
Date Deposited: 07 Oct 2020 08:47
Last Modified: 07 Oct 2020 08:47
URI: http://eprints.uny.ac.id/id/eprint/69229

Actions (login required)

View Item View Item