PURWAKANTHI ING CAKEPAN TEMBANG ANGGITANIPUN SUJIWO TEJO VERSE IN THE SONG OF SUJIWO TEJO’S OPUS

Wijayanti, Sintha (2018) PURWAKANTHI ING CAKEPAN TEMBANG ANGGITANIPUN SUJIWO TEJO VERSE IN THE SONG OF SUJIWO TEJO’S OPUS. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

[img]
Preview
Text
RINGKESAN SKRIPSI PURWAKANTHI ING CAKEPAN TEMBANG.pdf

Download (283kB) | Preview

Abstract

Panaliten menika gadhah ancas saperlu damel deskripsi utawi nggambaraken babagan jinising saha fungsi purwakanthi wonten ing cakepan tembang anggitanipun Sujiwo Tejo. Data panaliten menika awujud ukara saha tembung saking cakepan tembang anggitanipun Sujiwo Tejo. Panaliten menika ngginakaken metode deskriptif. Data dipunkempalaken kanthi cara nyemak lajeng dipunserat. Caranipun ngesahaken data ngginakaken validitas saha reliabilitas. Asiling panaliten menika kapanggihaken jinising purwakanthi saha fungsi purwakanthi wonten ing cakepan tembang anggitanipun Sujiwo Tejo. Jinising purwakanthi, inggih menika; purwakanthi guru swara, purwakanthi guru sastra, saha purwakanthi guru basa utawi lumaksita. Dene fungsi purwakanthi inggih menika; kangge nggayutaken tetembungan saha nuwuhaken andharan pitutur, nuwuhaken kekarepan utawi pangajab, nuwuhaken gegambaran perjuanganing tresna, nuwuhaken gegambaran kawontenan tiyang, nuwuhaken gegambaran kahanan ing alas utawi alam, nuwuhaken gegambaran kahanan ingkang bungah, kangge mbangun ukara supados langkung urip, nuwuhaken gegambaran kahanan ingkang sedhih, nuwuhaken gegambaran pagesangan ing kasunyatan, saha nuwuhaken babagan pamanggih pangripta. Tembung kunci : purwakanthi, cakepan tembang, Sujiwo Tejo

Item Type: Thesis (S1)
Subjects: Bahasa dan Sastra > Bahasa Jawa > Sastra Jawa
Divisions: Fakultas Bahasa, Seni dan Budaya (FBSB) > Pendidikan Bahasa Daerah
Depositing User: Galang Prastowo
Date Deposited: 07 Oct 2020 08:15
Last Modified: 07 Oct 2020 08:15
URI: http://eprints.uny.ac.id/id/eprint/69225

Actions (login required)

View Item View Item