ANTONIM WONTEN ING NOVELNGLARI WOTING ATI ANGGITANIPUN FITRI GUNAWAN

Panca Purnawati, Putri (2018) ANTONIM WONTEN ING NOVELNGLARI WOTING ATI ANGGITANIPUN FITRI GUNAWAN. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

[img]
Preview
Text
E-JURNAL PUTRI.pdf

Download (379kB) | Preview

Abstract

Panaliten punika ngandharaken babagan antonim wonten ing novel Nglari Woting Ati. Ingkang badhe kaandharaken inggih punika : 1) wujudipun antonim, 2)tipe-nipun antonim, saha3) tegesipunantonim.Panaliten punika kalebetpanalitendeskriptif. Sumberdatanipuninggih punika novel Nglari Woting Ati.Dataing panalitenpunikaarupi pasanganantonim.Caranipunngempalakendataing panalitenpunikakanthi teknikmaossahanyerat.Caranipunnganalisisdataing panalitenpunikakanthi metode deskriptif.Data dipunanalisiskanthi ngandharakenwujud,tipe,saha tegesipunantonim.Validitasingkang dipunginakakeninggihpunikavaliditas semantik. Salajengipun,reliabilitas ingkangdipunginakakeninggihpunika reliabilitas stabilitas. Asiling panaliten punika ngandharaken wujudipun antonim wonten ing novel Nglari Woting Ati ingkang wonten sekawan, inggih punika antonim wujudtembung, antonim wujud frasa, antonim wujud klausa, saha antonimwujudukara.Lajengtipenipunantonimingkangkapanggihakenwonten sekawan,inggihpunika antonimtipebiner,antonimtipegradual, antonimtipe berjenjang, saha antonim tipe khusus.Saben wujudipun antonim dipunperang mituruttipeantonim-ipun.Antonimwujudtembungkaperangdadossekawantipe, inggihpunikaantonimtipebiner,antonimtipegradual,antonimtipeberjenjang, sahaantoimtipekhusus.Antonimwujudfrasaugi kaperangdados sekawantipe,inggih punika, inggihpunikaantonimtipebiner,antonimtipegradual,antonimtipeberjenjang, sahaantoimtipekhusus.Antonimwujudklausakaperangdadoskalihtipe,inggihpunikaantonim tipe gradual saha antonim tipe khusus.Salajengipunantonimwujudukarakaperangsetunggaltipe,inggihpunika antonim tipe gradual. Tegesipun antonim ing panalitenpunikaarupi teges gramatikal, inggih punika tegesipun pasangan antonim adhedhasar konteks ukaranipun.

Item Type: Thesis (S1)
Subjects: Bahasa dan Sastra > Bahasa Jawa > Sastra Jawa
Divisions: Fakultas Bahasa, Seni dan Budaya (FBSB) > Pendidikan Bahasa Daerah
Depositing User: Galang Prastowo
Date Deposited: 07 Oct 2020 07:29
Last Modified: 07 Oct 2020 07:29
URI: http://eprints.uny.ac.id/id/eprint/69218

Actions (login required)

View Item View Item