DAMEL MEDIAPASINAON AKSARA JAWA AWUJUD MINIVENTURE “MY TRIP MY CARAKA” TUMRAP SISWA SMP KELAS VII

Lestari Cahyaningsih, Puji (2018) DAMEL MEDIAPASINAON AKSARA JAWA AWUJUD MINIVENTURE “MY TRIP MY CARAKA” TUMRAP SISWA SMP KELAS VII. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

[img]
Preview
Text
E-Journal.pdf

Download (650kB) | Preview

Abstract

Panaliten menika ancasipun wonten tiga, inggih menika: (1) ngandharaken anggenipun ndamel Media pasinaon aksara Jawa awujud miniventure”my trip my caraka”; (2) ngandharaken pambijinipun ahli materi, ahli media, saha guru mata pelajaran basa Jawi, sarta pamanggihe guru ing diklat kangge mediapasinaon aksara Jawa awujud miniventure”my trip my caraka”; saha (3) ngandharaken pamanggihipun guru minangka ingkang ngginakaken mediapasinaon buku aksara Jawa awujud miniventure”my trip my caraka”.Panaliten menika wujudipun kalebet panaliten Research and Development (R&D). Asiling panaliten nedahaken: (1) mediadipundamel kanthi gangsal tataran inggih menika: analysis, design, development, implementation saha evaluation; (2) validasi kualitas mediadening dosen ahli materi pikantuk biji persentase90%, wondene validasi dening dosen ahli Media pikantuk biji persentase 84%, saha (3) pambiji Mediadening guru basa Jawi pikantuk biji persentase 96%. Asiling panaliten menika nedahaken bilih mediapasinaon aksara Jawa awujud miniventure”my trip my caraka” saged kangge sarana sinau wonten pamulangan aksara Jawa. Pamijining tembung: MediaPasinaon, Miniventure”my trip my caraka”

Item Type: Thesis (S1)
Subjects: Bahasa dan Sastra > Bahasa Jawa > Pendidikan Jawa
Divisions: Fakultas Bahasa, Seni dan Budaya (FBSB) > Pendidikan Bahasa Daerah
Depositing User: Galang Prastowo
Date Deposited: 07 Oct 2020 07:27
Last Modified: 07 Oct 2020 07:27
URI: http://eprints.uny.ac.id/id/eprint/69217

Actions (login required)

View Item View Item