DAMEL MEDIA PASINAONPOP UP BOOKUPACARA TINGKEBAN KANGGE SISWA SMA KELAS XII

Ninda Wahyu Lestari, Priska (2018) DAMEL MEDIA PASINAONPOP UP BOOKUPACARA TINGKEBAN KANGGE SISWA SMA KELAS XII. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

[img]
Preview
Text
E-Journal Priska.pdf

Download (583kB) | Preview

Abstract

Panaliten menika ancasipun wonten tiga, inggih menika: (1) ngandharaken anggenipun ndamel media pasinaonpop up book upacara tingkeban; (2) ngandharaken pambijinipun ahli materi,saha ahli mediatumprap media pasinaon pop up book upacara tingkeban, saha (3)ngandharaken pambiji saha pamrayogi guru mata pelajaran basa Jawi tumprap media pasinaon pop up book upacara tingekeban. Panaliten menika kalebet panaliten Research and Development (R&D). Asiling panaliten nedahaken: (1) media dipundamel kanthi sakawan tataran inggih menika: analysis, design, development, saha evaluation; (2) validasi kualitas media dening dosen ahli materi pikantuk biji persentase 88%, wondene validasi dening dosen ahli media pikantuk biji persentase 73,5%, saha (3) pambiji media dening guru basa Jawi pikantuk biji persentase 80%. Asiling panaliten menika nedahaken bilih media pasinaon pop up book upacara tingkeban saged kangge sarana sinau wonten pamulangan upacara adat.

Item Type: Thesis (S1)
Subjects: Bahasa dan Sastra > Bahasa Jawa > Pendidikan Jawa
Divisions: Fakultas Bahasa, Seni dan Budaya (FBSB) > Pendidikan Bahasa Daerah
Depositing User: Galang Prastowo
Date Deposited: 07 Oct 2020 07:24
Last Modified: 07 Oct 2020 07:24
URI: http://eprints.uny.ac.id/id/eprint/69216

Actions (login required)

View Item View Item