KAJIAN TINDAK TUTUR EKSPRESIF WONTEN DHAGELAN MATARAM BASIYO KAPUSAN

Suryaningtyas Sitoresmi, Novita (2018) KAJIAN TINDAK TUTUR EKSPRESIF WONTEN DHAGELAN MATARAM BASIYO KAPUSAN. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

[img]
Preview
Text
E-JOURNAL.pdf

Download (881kB) | Preview

Abstract

Panaliten menika ancasipun kangge ngandharakenjinis saha ginanipuntindak tutur ekspresif wonten ing dhagelan Mataram Basiyo Kapusan. Panaliten menika kalebet jinising panaliten deskriptif. Sumberipundata saking rekaman dhagelan Mataram Basiyo Kapusan. Cara ngempalaken data inggih menika kanthi teknik sadap saha teknik catat. Data-data wonten panaliten menika dipunrembag kanthi cara deskriptif. Validitas ingkang dipunginakaken inggih menika validitassemantik kaliyan triangulasi teori, wondene reliabilitas ingkang dipunginakaken inggih menika reliabilitas intrarater kaliyan reliabilitas interater. Jinisipun tindak tutur ekspresif wonten dhagelan Mataram Basiyo Kapusan ingkang kapanggihaken inggih menika: (1) tindak tutur ekspresif langsung literal, (2) tindak tutur ekspresif boten langsung literal, (3) tindak tutur ekspresiflangsungboten literal, saha (4) tindak tutur ekspresif boten langsung boten literal. Ginanipun tindak tutur ekspresif ingkang kapanggihaken wonten dhagelan Mataram Basiyo Kapusan inggih menika: (1) tindak tutur ekspresif langsung literal ingkang ginanipun kangge nglepataken, ngandharaken raos duka, pangalembana, panuwun, raos sedhih, raos bingah, raos saha simpati, (2) tindak tutur ekspresif boten langsung literalingkang ginanipun kangge nglepataken, ngandharaken raos duka, saha pitudhuh, (3) tindak tutur langsung boten literal ingkang ginanipun kangge nglepataken kaliyan ngandharaken raos duka, saha (4) tindak tutur boten langsung boten literal ingkang ginanipun kangge ngandharaken raos duka.

Item Type: Thesis (S1)
Subjects: Bahasa dan Sastra > Bahasa Jawa > Bahasa Jawa
Divisions: Fakultas Bahasa, Seni dan Budaya (FBSB) > Pendidikan Bahasa Daerah
Depositing User: Galang Prastowo
Date Deposited: 07 Oct 2020 07:10
Last Modified: 07 Oct 2020 07:10
URI: http://eprints.uny.ac.id/id/eprint/69211

Actions (login required)

View Item View Item