ANALISIS SEMIOTIK CAKEPAN TEMBANG DOLANAN WONTEN ING DVD KUMPULAN LAGU ANAK NUSANTARA

Rhohmah, Miftakhul (2018) ANALISIS SEMIOTIK CAKEPAN TEMBANG DOLANAN WONTEN ING DVD KUMPULAN LAGU ANAK NUSANTARA. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

[img]
Preview
Text
E-JOURNAL.pdf

Download (545kB) | Preview

Abstract

Panaliten menika gadhah ancas kangge ngandharaken analisis semiotik cakepan tembang dolanan wonten ing DVD Kumpulan Lagu Anak Nusantara.Metode panaliten menika ngginakaken metode panaliten deskriptif.Panaliten menika ngandharaken unsur semiotik saha fungsi unsur semiotik cakepan tembang dolanan ing DVD Kumpulan Lagu Anak Nusantara.Data awujud pamaosing teks kanthi caraheuristik,hermenutik, unsur saha fungsi semiotik. Metode analisis semiotik, teknik nyemak saha nyatet kangge ngempalaken data. Data dipun-alaisis ngginakaken teknikanalisis semiotik Charles Sanders Pierce lajengdipunandharaken kanthi deskriptif. Kangge ngabsahaken data, dipunginakaken validitas saha reliabilitas.Asiling panaliten menika ngandharaken pamaosing teks kanthi caraheuristik saha hermeneutik, unsur semiotik saha fungsi unsur semiotik. Wujudipun saking pamaosing teks awujud heuristiksaha hermeneutsik. Unsur semiotik dipunperang dados tiga, inggih menika ikon, indeks, saha simbol. Fungsi unsur semiotik tembang dolanan ing panaliten menikadipunginakaken kangge nedahaken panandha saha petandha ingkang sami, sabab kadadosan, saha gayutan ingkang asipat arbitrer utawi boten alami

Item Type: Thesis (S1)
Subjects: Bahasa dan Sastra > Bahasa Jawa > Sastra Jawa
Divisions: Fakultas Bahasa, Seni dan Budaya (FBSB) > Pendidikan Bahasa Daerah
Depositing User: Galang Prastowo
Date Deposited: 07 Oct 2020 05:58
Last Modified: 07 Oct 2020 05:58
URI: http://eprints.uny.ac.id/id/eprint/69202

Actions (login required)

View Item View Item