PANGANGGENING DEIKSIS PERSONA WONTEN ING NOVEL TRETES TINTRIM ANGGITANIPUN SUARTO BRATA

Lindawati, Lindawati (2018) PANGANGGENING DEIKSIS PERSONA WONTEN ING NOVEL TRETES TINTRIM ANGGITANIPUN SUARTO BRATA. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

[img]
Preview
Text
E-JOURNAL.pdf

Download (374kB) | Preview

Abstract

Panaliten menika gadhah ancas kangge ngandharaken deiksis persona wonten ing novel tretes tintrim anggitanipun Suparto Brata. Ancasing panaliten menika kangge ngandharaken jinising deiksis persona, ngandharaken wujuding deiksis persona, saha ngandharaken arah pengacuan deiksis persona ingkang kapanggihaken wonten ing novel tretes tintrim. Panaliten menika ngginakaken metode panaliten deskriptif. Data ing panaliten menika awujud tembung-tembung utawi frasa ingkang dipunginakaken kangge nyulihi tiyang. Sumber data panaliten menika, inggih novel tretes tintrim. Cara ngempalaken data ing panaliten menika kanthi cara maos saha nyathet. Data ingkang sampun kapanggihaken dipunanalisis lajeng dipunandharaken kanthi teknik deskriptif. Validitas ingkang dipunginakaken inggih menika triangulasi teori.Reliabilitas ingkang dipunginaaken inggih menika reliabitas stabilitas. Asiling Panaliten menika ngandharaken tigang bab inggih menika, jinising, wujud, saha arah pengacuan deiksis persona. Jinising deiksis persona ingkang kapanggihaken ing novel inggih menika utama purusa, madyama purusa saha pratama purusa. Wondene, wujuding deiksis persona ing novel ingkang kapanggihaken inggih menika tunggal saha jamak. Deiksis persona ingkang kapanggihaken kalawau manawi dipuntingali saking arah pengacuan wonten kalih inggih menika eksoforasaha endofora.

Item Type: Thesis (S1)
Subjects: Bahasa dan Sastra > Bahasa Jawa > Bahasa Jawa
Divisions: Fakultas Bahasa, Seni dan Budaya (FBSB) > Pendidikan Bahasa Daerah
Depositing User: Galang Prastowo
Date Deposited: 07 Oct 2020 05:24
Last Modified: 07 Oct 2020 05:24
URI: http://eprints.uny.ac.id/id/eprint/69196

Actions (login required)

View Item View Item