DAMEL MEDIA PASINAON FLASHBOOK CERKAK KANGGE SISWA SMP KELAS VIII

Puspita Sari, Lidya (2018) DAMEL MEDIA PASINAON FLASHBOOK CERKAK KANGGE SISWA SMP KELAS VIII. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

[img]
Preview
Text
jurnal Lidya PS (14205241008).pdf

Download (329kB) | Preview

Abstract

Panaliten menika wonten tigang ancas, inggih menika: (1) tataran ndamel media pasinaon flashbook cerkak kangge siswa SMP kelas VIII, (2) validasi kualitas media pasinaon flashbook cerkak dening dosen ahli materi saha dosen ahli media, saha (3) pamanggihpun guru basa Jawi saha siswa kelas VIII tumprap media pasinaon flashbook cerkak. Panaliten menika wujudipun kalebet panaliten Research and Development (R&D). Asiling panaliten nedahkaken: (1) media dipundamel kanthi gangsal tataran inggih menika: analysis, design, development, implementation, saha evaluation, (2) validasi kualitas media dening dosen ahli materi angsal biji persentase 93%, wondene validasi dening dosen ahli media angsal biji persentase 80%, saha (3) pambiji media dening guru basa Jawi pikantuk biji persentase 100%, saha asiling pamanggih siswa angsal rerata persentase 86%. Asiling panaliten menika nedahkaken bilih media pasinaon flashbook cerkak saged kangge sarana sinau wonten pamulangan cerkak.

Item Type: Thesis (S1)
Subjects: Bahasa dan Sastra > Bahasa Jawa > Pendidikan Jawa
Divisions: Fakultas Bahasa, Seni dan Budaya (FBSB) > Pendidikan Bahasa Daerah
Depositing User: Galang Prastowo
Date Deposited: 07 Oct 2020 05:13
Last Modified: 07 Oct 2020 05:13
URI: http://eprints.uny.ac.id/id/eprint/69195

Actions (login required)

View Item View Item