ANALISIS BUTIR SOAL PENILAIAN AKHIR TAHUN (PAT) MATA PELAJARAN BASA JAWI SEMESTER GENAP KELAS VIII TAUN AJARAN 2016/2017 WONTEN SMP NEGERI 14 YOGYAKARTA

Novita Anggraini, Laila (2018) ANALISIS BUTIR SOAL PENILAIAN AKHIR TAHUN (PAT) MATA PELAJARAN BASA JAWI SEMESTER GENAP KELAS VIII TAUN AJARAN 2016/2017 WONTEN SMP NEGERI 14 YOGYAKARTA. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

[img]
Preview
Text
E-Journal lanjar .pdf

Download (525kB) | Preview

Abstract

Panaliten analisis butir soal Penilaian Akhir Tahun (PAT) mata pelajaran basa Jawi semester genap kelas VIII Taun Ajaran 2016/2017 wonten SMP Negeri 14 Yogyakarta menika wonten gangsal ancas, inggih menika kangge ngandharaken: (1) validitas soal, (2) reliabilitas soal, (3) indeks kesulitan soal, (4) indeks daya beda soal, saha (5) efektivitas pengecoh.Objek panaliten inggih menika lembar soal pilihan ganda ingkang cacahipun 50 soal, kunci jawaban, kisi-kisi, saha lembar jawaban peserta tes ingkang cacahipun 132 siswa. Panaliten deskriptif kuantitatif. Validitas soal dipunukur ngginakaken validitas isi kanthi expert judgment. Reliabilitas, indeks kesulitan soal, indeks daya beda soal, saha efektivitas pengecoh kanthi ngginakaken program komputer iteman. Asiling inggih menika: (1) validitas soal 99,14%, (sae sanget) 2) reliabilitas kanthi koefisiensi alpha 0, 777 (inggil), (3) indeks kesulitan soal saking 50 butir soal pilihan ganda, 35 soal kategori gampil (70%), soal kategori cekap wonten 14 butir soal (28%), saha soal kategori sisah wonten 1 butir soal (2%), (4) indeks daya beda butir soal cacahipun kategori daya beda ingkang sae (layak) wonten 37 butir soal (74%) saha kategori daya beda ingkang boten sae ( boten layak) wonten 13 butir soal (26%) , (4) efektivitas pengecoh boten efektif wonten 30 butir soal (60%) saha pengecoh efektif wonten 20 butir soal (40%). Asiling analisis kasebut, saged dipunpendhet dudutan bilih kualitas soal Penilaian Akhir Tahun (PAT) mata pelajaran basa Jawi saged dipunginakaken kangge ukuran asiling pasinaon para siswa kanthi revisi.

Item Type: Thesis (S1)
Subjects: Bahasa dan Sastra > Bahasa Jawa > Pendidikan Jawa
Divisions: Fakultas Bahasa, Seni dan Budaya (FBSB) > Pendidikan Bahasa Daerah
Depositing User: Galang Prastowo
Date Deposited: 07 Oct 2020 03:56
Last Modified: 07 Oct 2020 03:56
URI: http://eprints.uny.ac.id/id/eprint/69191

Actions (login required)

View Item View Item