PANGANGGENING SARANA RETORIKA SALEBETING VIDEO PAGELARAN RINGGIT PURWA LAMPAHAN PETRUK DADI RATU DENING KI ENTHUS SUSMONO

Khotimah, Kusnul (2018) PANGANGGENING SARANA RETORIKA SALEBETING VIDEO PAGELARAN RINGGIT PURWA LAMPAHAN PETRUK DADI RATU DENING KI ENTHUS SUSMONO. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

[img]
Preview
Text
4. E-JOURNAL.pdf

Download (223kB) | Preview

Abstract

Panaliten menika ancasipun: (1) nemtokaken jinising sarana retorika salebeting video pagelaran ringgit purwa lampahan Petruk Dadi Ratu dening Ki Enthus Susmono, (2) ngandharaken makna sarana retorika salebeting video pagelaran ringgit purwa lampahan Petruk Dadi Ratu dening Ki Enthus Susmono, saha (3) ngandharaken ginanipun sarana retorika salebeting video pagelaran ringgit purwa lampahan Petruk Dadi Ratu dening Ki Enthus Susmono. Panaliten menika kalebet panaliten deskriptif. Cara ngempalaken data kanthi teknik nyemak saha nyathet mawi metode transkripsi standar. Pirantos panaliten inggih menika panaliti minangka human instrument kabiyantu kartu data saha tabel analisis. Cara ngesahaken data kanthi validitas semantik, wondene reliabilitas mawi reliabilitas intra-rater saha inter-rater. Asiling panaliten nedahaken panganggening sarana retorika awujud lelewaning basa inggih menika (a) hiperbola, (b) litotes, (c) sarkasme, (d) paradoks, saha (e) ironi. Makna sarana retorika inggih menika (a) makna sinerat, saha (b) makna boten sinerat. Ginanipun sarana retorika kangge (a) suka daya pangaribawa kaendahan, (b) mujudaken kesan tartamtu, (c) ngandharaken pamanggih, saha (d) nggambaraken raos pangraos paraga.

Item Type: Thesis (S1)
Subjects: Bahasa dan Sastra > Bahasa Jawa > Sastra Jawa
Divisions: Fakultas Bahasa, Seni dan Budaya (FBSB) > Pendidikan Bahasa Daerah
Depositing User: Galang Prastowo
Date Deposited: 07 Oct 2020 03:00
Last Modified: 07 Oct 2020 03:00
URI: http://eprints.uny.ac.id/id/eprint/69190

Actions (login required)

View Item View Item