TINDAK TUTURDIREKTIFBAHASA JAWI WONTEN ING FILM“SITI” ANGGITANIPUN IFA ISFANSYAH

Wati Siti Zulaihah, Fajar (2018) TINDAK TUTURDIREKTIFBAHASA JAWI WONTEN ING FILM“SITI” ANGGITANIPUN IFA ISFANSYAH. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

[img]
Preview
Text
JURNAL.pdf

Download (529kB) | Preview

Abstract

Ancasing panaliten menika ngandharaken jinis saha fungsi-nipun tindak tuturdirektifbasa Jawi wonten ing film “Siti” anggitanipun Ifa Isfansyah. Panaliten menika kalebet panaliten deskriptif.Dataawujud tembung, frasa, klausa, saha ukara wonten ing dialogfilm. Sumber datasakingfilm“Siti.”Caranipun ngempalaken datakanthi teknik sadap, teknik Simak Bebas Libat Cakap (SBLC), saha teknik catat.Datadipun-analisis kanthi analisis deskriptif.Datadipun-validasi kanthi validitas expert judgement saha validitas semantik, dene reliabilitaskaginakaken ketekunan pengamatan.Asiling panaliten kapanggihaken enem jinis tindak tuturdirektif: panyuwunan, pitaken, pakon, watesan, paring idin, saha paring nasehat. Fungsidirektifpanyuwunan ingkang kapanggihaken: nyuwun, ndhesek, ngulemi, saha ngajak. Fungsidirektifpitaken: nyuwun pirsa. Fungsidirektif pakon: ndhawuhi, ngomando, nuntut, ngarahaken, ngatur, saha paring syarat. Fungsidirektif watesan: matesi saha nglarang. Fungsidirektifparing idin: marengaken, paring idin, ngabulaken, saha nguja. Fungsi saking direktifparing nasehat: paring nasehat saha ngusulaken.

Item Type: Thesis (S1)
Subjects: Bahasa dan Sastra > Bahasa Jawa > Bahasa Jawa
Divisions: Fakultas Bahasa, Seni dan Budaya (FBSB) > Pendidikan Bahasa Daerah
Depositing User: Galang Prastowo
Date Deposited: 05 Oct 2020 04:53
Last Modified: 05 Oct 2020 04:53
URI: http://eprints.uny.ac.id/id/eprint/69168

Actions (login required)

View Item View Item