ANTONIM WONTEN ING ANTOLOGI NOVEL MARUKU

Syarifatun, Uun (2017) ANTONIM WONTEN ING ANTOLOGI NOVEL MARUKU. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

[img]
Preview
Text
FULL SKRIPSI PDF.pdf

Download (1MB) | Preview

Abstract

Panaliten menika gadhah ancas kangge ngandharaken babagan antonim wonten ing antologi novel Maruku. Datanipun awujud tembung, frase saha ukara. Ingkang badhe kaandharaken inggih menika : 1) wujudipun antonim, 2) tipe-tipe antonim, saha 3) tegesipun tembung antonim. Panaliten menika kalebet panaliten deskriptif. Sumber datanipun inggih menika antologi novel Maruku. Data ing panaliten menika awujud pasangan antonim ingkang wujudipun tembung, frasa saha ukara. Caranipun ngempalaken data ing panaliten menika kanthi teknik maos saha nyathet. Caranipun nganalisis data ing panaliten menika kanthi metode deskriptif. Datanipun antonim kanthi ngandharaken wujud, tipe saha tegesipun antonim. Salajengipun, reliabilitas ingkang dipunginakaken inggih menika reliabilitas stabilitas. Validitas ingkang dipunginakaken inggih menika validitas semantik. Asiling panaliten menika ngandharaken wujudipun antonim wonten ing antologi novel Maruku wonten tiga, inggih menika antonim wujud tembung, antonim wujud frasa saha antonim wujud ukara. Tipenipun antonim ingkang kapanggihaken wonten sekawan, inggih menika antonim tipe majemuk, antonim tipe gradual, antonim tipe berjenjang saha antonim tipe khusus. Tegesipun tembung antonim ing panaliten menika arupi teges gramatikal pramila anggenipun pados tegesipun adhedhasar konteks ukaranipun.

Item Type: Thesis (S1)
Subjects: Bahasa dan Sastra > Bahasa Jawa > Sastra Jawa
Divisions: Fakultas Bahasa, Seni dan Budaya (FBSB) > Pendidikan Bahasa Daerah
Depositing User: Galang Prastowo
Date Deposited: 02 Oct 2020 07:01
Last Modified: 02 Oct 2020 07:01
URI: http://eprints.uny.ac.id/id/eprint/69141

Actions (login required)

View Item View Item