KONFLIK SOSIAL PARAGATAMA WONTEN ING NOVEL “KLELEP ING SAMUDRA RASA” ANGGITANIPUN TULUS SETIYADI

Saputri, Yuli Dwi and Setiyadi, Tulus (2019) KONFLIK SOSIAL PARAGATAMA WONTEN ING NOVEL “KLELEP ING SAMUDRA RASA” ANGGITANIPUN TULUS SETIYADI. S1 thesis, Fakultas Bahasa Dan Seni.

[img]
Preview
Text
COVER(pdf).pdf

Download (75kB) | Preview
[img]
Preview
Text
BAB I(pdf).pdf

Download (88kB) | Preview
[img]
Preview
Text
BAB II(pdf).pdf

Download (170kB) | Preview
[img]
Preview
Text
BAB III(pdf).pdf

Download (48kB) | Preview
[img]
Preview
Text
BAB IV(pdf).pdf

Download (221kB) | Preview
[img]
Preview
Text
BAB V(pdf).pdf

Download (47kB) | Preview
[img]
Preview
Text
Kapustakan(pdf).pdf

Download (32kB) | Preview
[img] Text
LAMPIRAN(pdf).pdf

Download (78MB)

Abstract

Panaliten kanthi irah-irahan wujud konflik social wonten ing novel Klelep ing Samodra Rasa anggitanipun Tulus Setiyadi gadhah ancas kangge ngandharaken wujud konflik social wonten ing novel novel Klelep ing Samodra Rasa anggitanipun Tulus Setiyadi. Salajengipun kangge ngandharaken pawadan ingkang murugaken konflik saha ngandharaken cara paraga anggenipun mungkasi konflik wonten ing novel Klelep ing Samodra Rasa. Panaliten menika kalebet panaliten deskriptif kanthi pendekatan sosiologi sastra. Sumber data ingkang dipunginakaken inggih menika novel novel Klelep ing Samodra Rasa anggitanipun Tulus Setiyadi. Cara kangge ngempalaken data kanthi tekhnik maos saha nyerat. Piranthining panaliti menika kanthi paneliti piyambak mawi kertu data minangka panaliti pendukung. Cara ngesahaken data kanthi validitas semantic ingkang dipunambali teras tumrap data. Wondene reliabilitas ingkang dipunginakaken inggih menika reliabilitas intrarater. Data ingkang sampun kapanggihaken lajeng dipun-analisis mawi analisis deskriptif. Asiling panaliten menika wujud konflik social antawisipun duka, nekad, mboten saged nampi kahanan, lan sapanunggalanipun. Pawadan ingkang murugaken antawisipun inggih menika Bapakipun Dewi nilar kaluwarganipun kangge tiyang sanes, Pak Panji dipuntilari utang ingkang kathah kaliyan tiyang sepuhipun, lan sapanunggalanipun. Salajengipun wonten cara mungkasi konflik social antawisipun inggih menika purun rekasa, nrima kahanan, lan sapanunggalanipun. Saking asiling panaliten menika saged kapanggihaken bilih konflik social menika perkawis social saking karya imajiner ingkang ndadosaken karya menika saged narik kawigatosan pamaos.

Item Type: Thesis (S1)
Uncontrolled Keywords: konflik sosial, novel Klelep ing Samodra Rasa
Subjects: Bahasa dan Sastra > Bahasa Jawa
Divisions: Fakultas Bahasa, Seni dan Budaya (FBSB) > Pendidikan Bahasa Daerah
Depositing User: Yuli Dwi Saputri 13205241040
Date Deposited: 24 May 2019 02:14
Last Modified: 24 Sep 2020 04:13
URI: http://eprints.uny.ac.id/id/eprint/63939

Actions (login required)

View Item View Item