TETANDHINGAN METODE COOPERATIVE SCRIPT SAHA METODE NUMBERED HEADS TOGETHER TUMRAP KASAGEDAN MAOS WACANA AKSARA JAWA SISWA KELAS X

Ardiani, Ardiani (2013) TETANDHINGAN METODE COOPERATIVE SCRIPT SAHA METODE NUMBERED HEADS TOGETHER TUMRAP KASAGEDAN MAOS WACANA AKSARA JAWA SISWA KELAS X. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

[img]
Preview
Text
Ardiani 09205244020.pdf

Download (5MB) | Preview

Abstract

Ancasing panaliten menika kangge mangertosi panganggenipun metode pasinaon Cooperative Script saha Numbered Heads Together tumrap kasagedan maos wacana aksara Jawa siswa kelas X, saha kangge mangertosi bedanipun prestasi sinau maos wacana aksara Jawa siswa kelas X SMA N 1 Mlati nalika pamulangan ngginakaken metode Cooperative Script kaliyan metode Numbered Heads Together. Panaliten ingkang dipunginakaken wonten ing panaliten menika inggih menika panaliten eksperimen. Desain panaliten menika ngginakaken One-group pretest-posttest. Variabel ingkang dipunginakaken inggih menika panganggenipun metode pasinaon Cooperative Script saha Numbered Heads Together. Populasi wonten ing panaliten menika siswa kelas X wonten ing SMA Negeri 1 Mlati. Adhedhasar teknik Simple random sampling, sampel panaliten menika kelas XB ingkang ngginakaken metode pasinaon Cooperative Script saha kelas XC ingkang ngginakaken metode Numbered Heads Together. Validitas instrumen ingkang dipunginakaken inggih menika validitas isi. Validitas saha reliabilitas soal dipunetang ngginakaken komputer program Iteman. Teknik analisis data dipuntindakaken ngginakaken analisis uji-t. Asiling panaliten menika saking asilipun etangan uji-t data post-test klompok eksperimen (Cooperative Script) saha klompok eksperimen (Numbered Heads Together) dipunmangertosi thitung 4.052, df = 62, taraf signifikansi 5%, nilai P=0.000, nilai P<0.05. Asilipun etangan uji-t data pre-test saha post-test klompok eksperimen (Cooperative Script) nedahaken thitung -56.456, df=31, taraf signifikansi 5%, nilai P=0.000, nilai P<0.05. Asilipun uji-t data pre-test saha posttest klompok eksperimen (Numbered Heads Together) nedahaken thitung -46.935, df=31, taraf signifikansi 5%, nilai P=0.000, nilai P<0.05, ateges wonten beda ingkang signifikan antawisipun pasinaon maos wacana aksara Jawa ngginakaken metode Cooperative Script, saha pasinaon maos wacana aksara Jawa ngginakaken metode Numbered Heads Together. Panganggenipun metode Cooperative Script wonten ing pasinaon maos wacana aksara Jawa langkung efektif tinimbang pasinaon maos wacana aksara Jawa ngginakaken metode Numbered Heads Together.

Item Type: Thesis (S1)
Uncontrolled Keywords: cooperative script, numbered heads together, maos wacana aksara jawa
Subjects: Bahasa dan Sastra > Bahasa Jawa > Pendidikan Jawa
Divisions: Fakultas Bahasa, Seni dan Budaya (FBSB) > Pendidikan Bahasa Daerah
Depositing User: Admin Pendidikan Bahasa Jawa FBS
Date Deposited: 13 Aug 2015 09:51
Last Modified: 02 Oct 2020 08:27
URI: http://eprints.uny.ac.id/id/eprint/24953

Actions (login required)

View Item View Item