ANALISIS SEMIOTIK CAKEPAN SEKAR CAMPURSARI ANGGITANIPUN DIDI KEMPOT ALBUM MUNAJAT TRESNA

Ardany, Aditya Rian Atma (2014) ANALISIS SEMIOTIK CAKEPAN SEKAR CAMPURSARI ANGGITANIPUN DIDI KEMPOT ALBUM MUNAJAT TRESNA. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

[img]
Preview
Text
Aditya Rian Atma Ardany 09205241047.pdf

Download (6MB) | Preview

Abstract

Panaliten menika gadhah ancas kangge ngandharaken analisis semiotik cakepan sekar campursari anggitanipun Didi Kempot album Munajat Tresna. Panaliten menika ngandharaken unsur semiotik saha fungsi unsur-unsur semiotik cakepan sekar campursari anggitanipun Didi Kempot album Munajat Tresna. Panaliten menika kalebet panaliten deskriptif. Data ing panaliten menika awujud pamaosing teks kanthi heuristik saha hermeneutik, unsur saha fungsi semiotik. Subjek panalitenipun inggih menika sekar campursari Album Munajat Tresna dening Didi Kempot. Cara kangge manggihaken data inggih menika kanthi metode analisis semiotik ingkang dipunjangkepi mawi teknik nyemak saha nyatet. Data dipunanalisis kanthi teknik deskriptif inggih menika panaliti ngandharaken pamaosing teks kanthi heuristik saha hermeneutik, unsur saha fungsi semiotik salebeting sekar campursari Album Munajat Tresna dening Didi Kempot. Kangge ngesahaken data dipunginakaken validitas saha reliabilitas. Asiling panaliten menika ngandharaken pamaosing teks kanthi heuristik saha hermeneutik, unsur saha fungsi semiotik. Wujud pamaosing teks menika awujud heuristik saha hermeneutik. Pamaosan heuristik inggih menika pamaosan adhedhasar struktur basanipun. Pamaosan hermeneutik inggih menika pamaosan karya sastra adhedhasar sistem semiotik tingkat kalih utawi adhedhasar konvensi sastranipun. Unsur semiotik menika dipunperang dados tiga inggih menika ikon, indeks saha simbol. Fungsinipun unsur semiotik salebeting sekar campursari Album Munajat Tresna inggih menika kangge nedahaken penandha saha pratandha gadhah arupi ingkang sami utawi gadhah sipat alami, nedahaken sabab kadadosan, saha nedahaken gayutan ingkang asipat boten alami utawi arbriter.

Item Type: Thesis (S1)
Uncontrolled Keywords: semiotik, campursari
Subjects: Bahasa dan Sastra > Bahasa Jawa > Sastra Jawa
Divisions: Fakultas Bahasa, Seni dan Budaya (FBSB) > Pendidikan Bahasa Daerah
Depositing User: Admin Pendidikan Bahasa Jawa FBS
Date Deposited: 04 Jun 2015 03:24
Last Modified: 02 Oct 2020 08:27
URI: http://eprints.uny.ac.id/id/eprint/19928

Actions (login required)

View Item View Item