KOHESI LEKSIKAL KOLOKASI WONTEN ING RUBRIK CERITA CEKAK KALAWARTI DJAKA LODANG EDISI 03-22 TAUN XLIII (15 JUNI 2013 - 26 OKTOBER 2013)

Cahyaningrum, Rina (2014) KOHESI LEKSIKAL KOLOKASI WONTEN ING RUBRIK CERITA CEKAK KALAWARTI DJAKA LODANG EDISI 03-22 TAUN XLIII (15 JUNI 2013 - 26 OKTOBER 2013). S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

[img]
Preview
Text
Rina Cahyaningrum 10205244061.pdf

Download (4MB) | Preview

Abstract

Panaliten menika dipuntindakaken kanthi ancas kangge ngandharaken kohesi leksikal kolokasi wonten ing salebeting cerkak kalawarti Djaka Lodang edisi 03-22 taun XLIII (15 Juni 2013 - 26 Oktober 2013). Panaliten menika ngandharaken jinis saha fungsi kohesi leksikal kolokasi wonten ing salebeting cerkak kalawarti Djaka Lodang edisi 03-22 taun XLIII (15 Juni 2013 - 26 Oktober 2013). Panaliten menika kalebet jinis panaliten deskriptif. Data ing panaliten menika jinis saha fungsi kohesi leksikal kolokasi wonten ing salebeting cerkak kalawarti Djaka Lodang edisi 03-22 taun XLIII (15 Juni 2013 - 26 Oktober 2013). Sumber data panaliten menika cerkak kalawarti Djaka Lodang edisi 03-22 taun XLIII (15 Juni 2013 - 26 Oktober 2013). Panaliten menika dipuntliti kanthi analisis deskriptif. Teknik anggenipun ngempalaken data menika kanthi maos saha nyerat. Data dipunanalisis ngangge teknik deskriptif inggih menika panaliti ngandharaken jinis saha fungsi kohesi leksikal kolokasi wonten ing salebeting cerkak kalawarti Djaka Lodang edisi 03-22 taun XLIII (15 Juni 2013 - 26 Oktober 2013). Kangge manggihaken validitas data ngginakaken validitas triangulasi teori, validitas semantik, saha tetimbangan ahli, lajeng kangge manggihaken reliabilitas data ngginakaken ngginakaken uji reliabilitas stabilitas. Asiling panaliten menika ngandharaken jinis saha fungsi kohesi leksikal kolokasi. Jinis kohesi leksikal kolokasi ingkang dipunpanggihaken ing salebeting cerkak kalawarti Djaka Lodang edisi 03-22 taun XLIII (15 Juni 2013 - 26 Oktober 2013) inggih menika (a) kolokasi umum, (b) kolokasi unik, (c) kolokasi register, (d) kolokasi khusus, (e) kolokasi budaya. Wondene fungsi kohesi leksikal kolokasi ingkang dipunpanggihaken ing salebeting cerkak kalawarti Djaka Lodang edisi 03-22 taun XLIII (15 Juni 2013 - 26 Oktober 2013) ginanipun kangge nerangaken wosing ukara menapa dene paring informasi ingkang terkandung wonten ing ukara menika. Sedaya menika nggayutaken teks kaliyan konteks ukaranipun saengga nuwuhaken makna ukaranipun cetha saha wetah.

Item Type: Thesis (S1)
Uncontrolled Keywords: Kohesi leksikal kolokasi, cerkak, djaka lodang
Subjects: Bahasa dan Sastra > Bahasa Jawa > Bahasa Jawa
Divisions: Fakultas Bahasa, Seni dan Budaya (FBSB) > Pendidikan Bahasa Daerah
Depositing User: Admin Pendidikan Bahasa Jawa FBS
Date Deposited: 04 May 2015 07:36
Last Modified: 19 Oct 2020 05:12
URI: http://eprints.uny.ac.id/id/eprint/18075

Actions (login required)

View Item View Item