MORFOFONEMIK ING TEMBUNG KRIYA ANDHAHAN SALEBETING NOVEL MANGGALAYUDA GUNTUR GENI ANGGITANIPUN ANY ASMARA

Wahyuni, Lestari Dwi (2013) MORFOFONEMIK ING TEMBUNG KRIYA ANDHAHAN SALEBETING NOVEL MANGGALAYUDA GUNTUR GENI ANGGITANIPUN ANY ASMARA. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

[img]
Preview
Text
Lestari Dwi Wahyuni 09205241020.pdf

Download (1MB) | Preview

Abstract

Ancasing panaliten menika kangge ngandharaken jinising tembung lingga ing kriya andhahan ingkang ngemu proses morfofonemik, wujuding proses morfologi ing tembung kriya andhahan ingkang ngalami morfofonemik, saha jinising ewah-ewahan morfofonemik ing tembung kriya andhahan salebeting Novel Manggalayuda Guntur Geni anggitanipun Any Asmara. Jinising panaliten menika inggih menika panaliten deskriptif. Wujud data ing panaliten inggih menika tembung-tembung, mliginipun tembung kriya andhahan, dene sumbering data ingkang dipunginakaken wonten ing novel Manggalayuda Guntur Geni anggitanipun Any Asmara. Cara ingkang dipunginakaken kangge ngempalaken data inggih menika kanthi cara maos saha nyathet. Piranti ingkang dipunginakaken migunakaken kertu data, lajeng cara nganalisis ingkang dipunginakaken panaliti inggih menika analisis deskriptif. Validitas dipuntindakaken kanthi triangulasi teori, dene caranipun ngesahaken data kanthi reliabilitas stabilitas. Asiling panaliten menika awujud ewah-ewahan morfofonemik tembung kriya andhahan kadhapuk saking jinising tembung lingga kriya ingkang dipunpanggihaken miturut wujud proses morfologi-nipun inggih menika peluluhan fonem /s, c, k, p, w, t, e/, asimilasi {N-} ewah kanthi wujud alomorf /m/ menawi dipunwuwuhaken ing tembung lingga (TL) kawiwitan fonem /b/, asimilasi {N-} ewah kanthi wujud alomorf /n/ menawi dipunwuwuhaken ing TL kawiwitan fonem /j/, ewahing fonem /u/ dados fonem /o/, ewahing fonem /a/ dados fonem /e/, ewahing fonem /u/ dados fonem /e/, ewahing fonem /i/ dados fonem /e/, saha tambahing fonem /k, n/, persandian fonem /u/ dados fonem /o/. Ewah-ewahan morfofonemik tembung kriya andhahan ingkang kadhapuk saking jinising tembung lingga kaanan ingkang dipunpanggihaken miturut wujud proses morfologi-nipun inggih menika peluluhan fonem /k, p, w, t, w, s/, ewahing fonem /u/ dados /o/, ewahing fonem /u/ dados /e/, fonem /a/ dados /e/, fonem /i/ dados /e/, persandian awujud fonem /i/ dados fonem /e/, tambahing fonem /k, n, a/. Ewah-ewahan morfofonemik tembung kriya andhahan ingkang kadhapuk saking jinising tembung lingga aran ingkang dipunpanggihaken miturut wujud proses morfologi-nipun inggih menika peluluhan fonem /s, p, t, k/, persandian fonem /u/ dados fonem /o/, tambahing fonem /k, n/. Ewah-ewahan morfofonemik tembung kriya andhahan ingkang kadhapuk saking jinising tembung lingga sesulih ingkang dipunpanggihaken miturut wujud proses morfologi-nipun inggih menika dipunpanggihaken peluluhan fonem /k/.

Item Type: Thesis (S1)
Uncontrolled Keywords: Morfofonemik, Tembung Kriya Andhahan, Novel Manggalayuda Guntur Geni
Subjects: Bahasa dan Sastra > Bahasa Jawa
Divisions: Fakultas Bahasa dan Seni > Pendidikan Bahasa Jawa
Depositing User: Admin Pendidikan Bahasa Jawa FBS
Date Deposited: 19 Aug 2015 02:49
Last Modified: 30 Jan 2019 01:59
URI: http://eprints.uny.ac.id/id/eprint/25172

Actions (login required)

View Item View Item