DAMEL APP FLASH MOBILE BASIS ANDROID KANGGE PASINAON PEPINDHAN WONTEN ING SMP KELAS VIII

Kusuma, Muhammad Adhytia Artha (2013) DAMEL APP FLASH MOBILE BASIS ANDROID KANGGE PASINAON PEPINDHAN WONTEN ING SMP KELAS VIII. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

[img]
Preview
Text
Muhammad Adhytia A K 09205244081.pdf

Download (30MB) | Preview

Abstract

Panaliten menika damel media pasinaon app flash mobile basis android materi pepindhan. Ancasipun saking panaliten menika: 1) ngandharaken cara damel media pasinaon, 2) ngandharaken validasi kualitas media ingkang kadamel dening dosen ahli materi saha dosen ahli media, 3) ngandharaken pambiji saha pamanggih saking guru basa Jawi sarta siswa SMP N 8 Pati kelas VIII-C tumrap media pasinaon menika. Panaliten menika kalebet jinising panaliten ingkang ngginakaken metode Research And Development (R&D). Caranipun damel media pasinaon menika wonten mapinten-pinten tataran inggih menika: (1) tataran analisis, (2) tataran damel desain media, (3) tataran damel media pasinaon, (4) tataran validasi saha ujicoba media, (5) tataran pungkasaning media. Produk media menika dipunuji kualitasipun mawi validasi dening dosen ahli materi saha dosen ahli media langkung rumiyin supados pikantuk pamrayogi ingkang dipunginakaken dados dasar revisi media, salajengipun supados pikantuk pasarujukan panaliten. Sasampunipun media menika dipunvalidasi, revisi, saha pikantuk pasarujukan, salajengipun dipunujicoba wonten SMP N 8 Pati supados dipunbiji dening guru basa Jawi sarta pikantuk tanggepaning siswa kanthi ngginakaken angket tumrap media pasinaon menika. Cara nganalisis data menika kanthi analisis deskriptif. Asiling validasi saking dosen ahli materi saha dosen ahli media sarta pambiji saking guru lan pamanggih siswa mawi angket menika nedahaken bilih: 1) validasi kualitas media pasinaon pepindhan dening dosen ahli materi saha dosen ahli media. (a) asiling pambiji kualitas media dening dosen ahli materi pikantuk rata-rata prosentase 81,1% kagolong kategori sae sanget. (b) ) asiling pambiji kualitas media dening dosen ahli media pikantuk rata-rata prosentase 81% ingkang kagolong kategori sae sanget. 2) pambiji saha pamanggih guru basa jawi lan siswa SMP 8 Pati kelas VIII-C tumrap media pasinaon pepindhan. (a) asiling pambiji kualitas media dening guru basa Jawi pikantuk rata-rata prosentase 87,3% ingkang kagolong kategori sae sanget. (b) asiling pambiji saha pamanggih siswa pikantuk rata-rata prosentase 92% ingkang kagolong kategori sae sanget. Adhedasar asiling panaliten menika, saged dipunmangertosi bilih media pasinaon pepindhan menika pikantuk pamanggih sae sanget saha saged dipunginakaken pambiyantu lampahipun pasinaon mliginipun materi pepindhan.

Item Type: Thesis (S1)
Uncontrolled Keywords: APP flash mobile basis android, pasinaon pepindhan, SMP
Subjects: Bahasa dan Sastra > Bahasa Jawa
Divisions: Fakultas Bahasa, Seni dan Budaya (FBSB) > Pendidikan Bahasa Daerah
Depositing User: Admin Pendidikan Bahasa Jawa FBS
Date Deposited: 19 Aug 2015 01:54
Last Modified: 30 Jan 2019 01:58
URI: http://eprints.uny.ac.id/id/eprint/25151

Actions (login required)

View Item View Item