DAMEL MEDIA PIWULANG GAMELAN JAWI KANGGE SISWA SEKOLAH DASAR KELAS V MAWI APLIKASI MACROMEDIA FLASH PROFESSIONAL 8

Setiyana, Klasobo Ervika Aji (2013) DAMEL MEDIA PIWULANG GAMELAN JAWI KANGGE SISWA SEKOLAH DASAR KELAS V MAWI APLIKASI MACROMEDIA FLASH PROFESSIONAL 8. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

[img]
Preview
Text
Klasobo Ervika Aji Setiyana 09205244063.pdf

Download (60MB) | Preview

Abstract

Ancasipun saking panaliten menika, ngandharaken caranipun damel media piwulang gamelan Jawi mawi aplikasi Macromedia Flash Professional 8, ngandharaken validasi kualitas media ingkang dipundamel mawi aplikasi Macromedia Flash Professional 8 dening dosen ahli materi saha dosen ahli media, lan ngandharaken pambiji saha pamanggih guru basa Jawi lan siswa tumrap media piwulang gamelan Jawi. Panaliten menika kalebet jinising panaliten Research and Development (R&D). Tahap-tahap ingkang dipunlampahi wonten panaliten inggih menika (1) tahap analisis; (2) tahap damel rancangan media piwulang; (3) tahap damel media piwulang; (4) tahap validasi saha ujicoba media piwulang; (5) tahap pungkasaning media. Produk media piwulang menika dipunuji kelayakanipun dening dosen ahli materi saha dosen ahli media mawi validasi. Cara ngempalaken data wonten panaliten menika mawi angket. Cara nganalisis data kanthi analisis deskriptif. Asiling panaliten nedahaken bilih: (1) cara damel media piwulang kaperang dados 5 tahap inggih menika (a) tahap analisis; (b) tahap damel rancangan media piwulang; (c) tahap damel media piwulang; (d) tahap validasi saha ujicoba media piwulang; (e) tahap pungkasaning media. (2) validasi kualitas media piwulang gamelan Jawi dening dosen ahli materi saha dosen ahli media. (a) asiling pambiji kualitas media dening dosen ahli materi pikantuk biji kanthi persentase 81,13%, lan kagolong kategori sae sanget; (b) asiling pambiji kualitas media saking dosen ahli media, kagolong kategori sae sanget kanthi persentase 81,5%. (3) asiling pambiji guru basa Jawi lan pamanggih siswa tumrap media piwulang gamelan Jawi. (a) pambiji guru basa Jawi tumrap kualitas media, kagolong kategori sae sanget kanthi persentase 92%; (b) asiling pambiji pamanggih siswa saking ujicoba, kagolong kategori sarujuk sanget awit pikantuk persentase 88,79%. Jumbuh kaliyan asiling panaliten kasebut, saged dipuntegesi bilih media piwulang gamelan Jawi ingkang dipundamel pikantuk pamanggih sae sanget saking siswa lan saged paring pambiyantu tumrap lampahing pasinaon mliginipun pasinaon gamelan.

Item Type: Thesis (S1)
Uncontrolled Keywords: media piwulang gamelan jawi, aplikasi macromedia flash professional 8, SD
Subjects: Bahasa dan Sastra > Bahasa Jawa
Divisions: Fakultas Bahasa dan Seni > Pendidikan Bahasa Jawa
Depositing User: Admin Pendidikan Bahasa Jawa FBS
Date Deposited: 19 Aug 2015 01:49
Last Modified: 30 Jan 2019 01:58
URI: http://eprints.uny.ac.id/id/eprint/25150

Actions (login required)

View Item View Item