PISUHAN ABASA JAWI SALEBETING FILM PUNK IN LOVE

Mauna, Vina Inayatul (2013) PISUHAN ABASA JAWI SALEBETING FILM PUNK IN LOVE. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

[img]
Preview
Text
Vina Inayatul Mauna 09205244018.pdf

Download (9MB) | Preview

Abstract

Panaliten menika gadhah ancas kangge ngandharaken pisuhan abasa Jawi salebeting film Punk In Love. Panaliten menika ngandharaken wujud saha fungsining pisuhan abasa Jawi salebeting film kasebat ingkang dipuntuturaken dening para paraganipun. Panaliten menika kalebet panaliten deskriptif. Data ing panaliten menika awujud wujud saha fungsi pisuhan abasa Jawi. Sumber datanipun inggih menika film Punk In Love. Panaliten menika dipuntliti kanthi analisis Sosiolinguistik. Cara kangge manggihaken data inggih menika kanthi teknik nyemak saha teknik nyathet. Data dipunanalisis ngangge teknik deskriptif inggih menika panaliti ngandharaken wujud saha fungsi pisuhan abasa Jawi salebeting film Punk In Love. Kangge manggihaken validitas data ngginakaken triangulasi teori, validitas semantik, lajeng kangge manggihaken reliabilitas data ngginakaken reliabilitas stabilitas. Asiling panaliten menika ngandharaken wujud saha fungsi pisuhan salebeting film Punk In Love. Wujud pisuhan ingkang dipunpanggihaken inggih menika tembung lingga, tembung andhahan, saha klausa. Pisuhan ingkang awujud tembung lingga dipunpanggihaken kalih jinis inggih menika tembung aran saha tembung sipat. Pisuhan ingkang awujud tembung andhahan dipunpanggihaken kalih jinis inggih menika tembung ingkang karaketan ater-ater saha tembung ingkang karaketan panambang. Fungsi pisuhan ingkang dipunpanggihaken salebeting film kasebat, inggih menika: 1) pisuhan kangge ngandharaken raos duka, 2) pisuhan kangge ngandharaken raos jengkel, 3) pisuhan kangge ngandharaken raos kuciwa, 4) pisuhan kangge ngandharaken raos gumun, 5) pisuhan kangge ngandharaken raos ngina, saha 6) pisuhan kangge ngandharaken raos intim/raketing sesambetan.

Item Type: Thesis (S1)
Uncontrolled Keywords: pisuhan abasa jawi, film punk in love
Subjects: Bahasa dan Sastra > Bahasa Jawa
Divisions: Fakultas Bahasa, Seni dan Budaya (FBSB) > Pendidikan Bahasa Daerah
Depositing User: Admin Pendidikan Bahasa Jawa FBS
Date Deposited: 18 Aug 2015 12:03
Last Modified: 30 Jan 2019 01:58
URI: http://eprints.uny.ac.id/id/eprint/25134

Actions (login required)

View Item View Item