REFERENSI EKSOFORA WONTEN ING NOVELET MBOK RANDHA SAKA JOGJA ANGGITANIPUN SUPARTA BRATA

Wibawanti, Anis (2013) REFERENSI EKSOFORA WONTEN ING NOVELET MBOK RANDHA SAKA JOGJA ANGGITANIPUN SUPARTA BRATA. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

[img]
Preview
Text
Anis Wibawanti 09205244037.pdf

Download (2MB) | Preview

Abstract

Panaliten menika gadhah ancas kangge ngandharaken referensi eksofora ing salebeting novelet Mbok Randha Saka Jogja. Panaliten menika ngandharaken jinis, wujud, saha fungsinipun referensi eksofora ing salebeting novelet Mbok Randha Saka Jogja. Panaliten menika kalebet panaliten deskriptif. Data ing panaliten menika awujud wujud, jinis saha fungsi referensi eksofora. Sumber datanipun inggih menika novelet Mbok Randha Saka Jogja. Panaliten menika dipuntliti kanthi analisis wacana. Cara kangge manggihaken data inggih menika kanthi teknik maos saha teknik nyatet. Data dipunanalisis ngangge teknik deskriptif inggih menika panaliti ngandharaken wujud, jinis saha fungsi referensi eksofora ing salebeting novelet Mbok Randha Saka Jogja. Kangge manggihaken validitas data ngginakaken triangulasi teori, validitas semantik-kontekstual, lajeng kangge manggihaken reliabilitas data ngginakaken reliabilitas stabilitas saha interrater. Asiling panaliten menika nggandharaken (1) wujud referensi eksofora ingkang dipunpanggihaken salebeting novelet Mbok Randha Saka Jogja, inggih menika awujud morfem, tembung, frasa, ukara, saha paragraf, (2) jinis referensi eksofora ingkang dipunpanggihaken inggih menika (a) referensi eksofora persona : utama purusa, madyama purusa, saha pratama purusa; (b) referensi eksofora demonstratif: Wekdal saha papan, wekdal : samenika, sampun kadadosan, dereng kadadosan, saha netral, papan : caket, radi tebih, tebih, saha eksplisit;saha (c) referens ieksofora komparatif, (3) Fungsi referensi eksofora ingkang dipunpanggihaken inggih menika (a) referensi eksofora kangge nedahaken tembung sesulih; (b) referensi eksofora kangge nedahaken satunggaling wekdal saha papan; (c) referensi eksofora kangge nedahaken satunggaling bab ingkang sipatipun nandingaken kalih perangan utawi langkung, ingkang makna utawi suraosipun sami (komparatif); (d) referensi eksofora kangge nedahaken satunggaling bab utawi barang.

Item Type: Thesis (S1)
Uncontrolled Keywords: referensi eksofora, novelet, mbok randha saka jogja
Subjects: Bahasa dan Sastra > Bahasa Jawa
Divisions: Fakultas Bahasa, Seni dan Budaya (FBSB) > Pendidikan Bahasa Daerah
Depositing User: Admin Pendidikan Bahasa Jawa FBS
Date Deposited: 18 Aug 2015 10:44
Last Modified: 30 Jan 2019 01:57
URI: http://eprints.uny.ac.id/id/eprint/25101

Actions (login required)

View Item View Item