Piwulang Asthaguna wonten ing Serat Candrarini saha Jumbuhipun ing Pamulangan.

Muthiatun, Siti and Nurhayati, Endang (2019) Piwulang Asthaguna wonten ing Serat Candrarini saha Jumbuhipun ing Pamulangan. S2 thesis, Program Pascasarjana.

[img]
Preview
Text
Cover.pdf

Download (922kB) | Preview
[img]
Preview
Text
Bab I.pdf

Download (347kB) | Preview
[img]
Preview
Text
Bab II.pdf

Download (386kB) | Preview
[img]
Preview
Text
Bab III.pdf

Download (346kB) | Preview
[img]
Preview
Text
Bab IV.pdf

Download (660kB) | Preview
[img]
Preview
Text
Bab V.pdf

Download (203kB) | Preview
[img]
Preview
Text
Daftar Pustaka.pdf

Download (342kB) | Preview
[img]
Preview
Text
Lampiran.pdf

Download (398kB) | Preview

Abstract

Panaliten menika ngewrat kalih ancas panaliten. Ancasing panaliten menika kangge: (1) ngandharaken piwulang Asthaguna ing salebeting Serat Candrarini, (2) ngandharaken jumbuhipun Piwulang Asthaguna ing pamulangan. Panaliten menika kalebet jinising panaliten analysis konten. Panaliten analisis konten kaginakaken kangge ngandharaken piwulang Asthaguna ing salebeting serat Candrarini. Analisis konten kaginakaken kangge nliti sumber data panaliten ingkang awujud sumber pustaka, inggih awujud teks utawi tetembungan ing tembang salebeting Serat Candrarini. Teknik ngempalaken data ing panaliten menika inggih maos, parafrase, saha wawan pirembagan. Analisis data ngginakaken teknik analisis konten. Validitas ingkang dipunginakaken, inggih menika triangulasi sumber saha expert judgement. Asiling panaliten menika ngandharaken kalih bab, sepisan nilai piwulang asthaguna ing salebeting Serat Candrarini. Piwulang Asthaguna ingkang kapanggihaken wonten ing salebeting serat Candrarini inggih menika : sabar, temen, rilan, asih welas, nora panasthen, remen pitulung, saha ngapura. Wondene piwulang pasrah boten kapanggihaken wonten ing salebeting Serat Candrarini. Ingkang kaping kalih inggih menika ngandharaken jumbuhipun Piwulang Asthaguna ing pamulangan. Adhedhasar asiling panaliten kanthi njumbuhaken piwulang Asthaguna kaliyan Kurikulum 2013 nedahaken bilih Piwulang Asthaguna jumbuh dipuncakaken ing salebeting pamulangan.

Item Type: Thesis (S2)
Uncontrolled Keywords: piwulang asthaguna, serat candrarini, pendidikan karakter.
Subjects: Bahasa dan Sastra > Bahasa Jawa
Divisions: Sekolah Pascasarjana (SPS) > Program Pascasarjana > Pendidikan Bahasa Jawa
Depositing User: Perpustakaan Pascasarjana
Date Deposited: 18 Oct 2019 03:03
Last Modified: 18 Oct 2019 03:03
URI: http://eprints.uny.ac.id/id/eprint/66210

Actions (login required)

View Item View Item