ANALISIS SEMANTIK NAMA SUKET WONTEN ING DESA GROGOL PALIYAN GUNUNGKIDUL

Sumaryoto (2014) ANALISIS SEMANTIK NAMA SUKET WONTEN ING DESA GROGOL PALIYAN GUNUNGKIDUL. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

[img]
Preview
Text
Sumaryoto 09205244042.pdf

Download (2MB) | Preview

Abstract

Panaliten menika gadhah ancas ndhudhah teges nama suket kanthi analisis semantik. Panaliten menika ngandharaken nama suket, makna leksikal nama suket, saha paedah suket. Panaliten menika kalebet panaliten deskriptif. Cara nglempakaken data wonten ing panaliten menika kanthi, (1) observasi, (2) wawan rembag, (3) dokumentasi. Cara analisis wonten ing panaliten menika ngangge analisis komponensial. Wondene cara ngesahaken data mawi validitas semantik saha trianggulasi sumber. Reliabilitas kanthi cara ngambali makaping-kaping saha konsultasi ahli inggih menika Prof. Dr. Endang Nurhayati. Asiling panaliten nedahaken, nama suket wonten ing desa Grogol, Paliyan, Gunungkidul cacah 47 nama. Suket dipuntegesi kanthi cara ngandharaken komponen suket saha paedahipun. Jumbuh kaliyan asiling panaliten wonten ing desa Grogol, Paliyan, Gunungkidul kapanggihaken 47 jinising nama suket, pramila panaliten menika saged kangge seserepan semantik bab nama suket. Nama suket menika ugi minangka pratandha saking sugihipun basa.

Item Type: Thesis (S1)
Uncontrolled Keywords: analisis semantik, nama suket, desa grogol
Subjects: Bahasa dan Sastra > Bahasa Jawa
Divisions: Fakultas Bahasa, Seni dan Budaya (FBSB) > Pendidikan Bahasa Daerah
Depositing User: Admin Pendidikan Bahasa Jawa FBS
Date Deposited: 12 Aug 2015 10:41
Last Modified: 30 Jan 2019 01:51
URI: http://eprints.uny.ac.id/id/eprint/24845

Actions (login required)

View Item View Item